tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

ütmek03:13:52
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
delikli boncuk (veya taş) yerde kalmaz03:13:35
az çok işe yarayan her şeyin isteklisi bulunur
tapıncak03:13:16
bk. Fetiş
kedi03:13:07
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
Mülahham03:12:57
Şişman
değin03:12:52
Sincap
eşleksel03:12:47
Ekvatoral
bahtiyarlık03:12:09
Bahtlı olma durumu, mutluluk
Yont03:11:00
Başıboş hayvan
tükenmişlik03:10:40
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
ferişte03:10:16
Melek
Söz dağarcığı03:10:01
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
satranç takımı03:09:47
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
kazaklık03:08:41
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
dolu03:08:25
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
fakülte03:08:23
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
kakül03:07:57
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
yaşlılık03:07:51
Yaşlı olma durumu
zilli maşa03:07:42
Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı
Avutmak03:07:15
Oyalamak
Yön03:07:12
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
üzgülü03:06:37
Üzgü veren, eziyetli
özgürlük03:06:03
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
romantizm03:05:45
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
reddetmek03:04:54
(aileden olan birini) Aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
yüklem03:04:45
Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber
başkatip03:04:33
Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı, başyazman
ekipman03:03:51
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
FENİK03:03:36
Alman markının yüzde biri
renkölçer03:03:31
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
öğrenci belgesi03:03:27
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
yerine geçmek03:03:22
görevden ayrılan birinin yerini almak
abdal03:02:07
Safevîler devrinde İran"da yaşayan Türk oymaklarından biri
salta03:00:50
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
kinestezi03:00:33
Devin duyum
revak03:00:23
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
eskiden03:00:18
Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema
enformasyon02:58:32
Danışma, tanıtma
mafiş02:58:27
Yok, kalmadı
zifafa girmek02:57:44
düğün gecesi eşiyle birlikte yatmak
ÜZERLİK02:57:26
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
kurallı02:57:09
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
atik02:56:55
Çabuk davranan, çevik
kefil02:56:06
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
nefiy02:55:57
Sürme, sürgüne gönderme
süslü püslü02:55:21
Göze çarpacak derecede süslü
anonim şirket02:55:21
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
bap02:54:51
Kapı
L demiri02:53:39
Sanayide kullanılan L biçiminde bükülmüş demir çubuk
dılak02:53:28
Bızır, klitoris
cenin02:53:08
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
Korucu02:52:59
Orman veya kır bekçisi
öngörülü02:52:01
Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş
Zeminli02:50:43
Zemini olan
dört02:49:43
Dört sayısının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 4, lV
Kültür02:49:39
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
Müteveffa02:49:35
(insan için) Ölmüş, ölü
tiroit02:49:32
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
aside02:49:31
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
paydaşlık02:49:19
Paydaş olma durumu, iştirak
zıt gitmek02:49:13
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
Çocuk02:48:54
Küçük yaştaki oğlan veya kız
mayın02:48:49
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
Lakap02:48:36
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
kıskanma02:48:35
Kıskanmak işi
le02:48:32
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
hasbıhal02:48:32
Söyleşi, sohbet
çağırmak02:48:17
Binmek için bir araç istemek
bina02:47:40
Yapı
süreyazar02:47:21
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
tabaklık02:47:14
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
zaman zarfı02:47:13
Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf
hece02:46:59
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
baba evi02:46:36
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
zıt anlamlı02:46:32
karşıt anlamlı
natürmort02:46:26
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
klitoris02:46:18
Bızır
topçeker02:46:18
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
nebze02:46:13
Az şey, az
harami02:46:02
Hırsız, haydut
cariyeniz (veya cariyeleri)02:45:57
eskiden, söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlar tarafından "ben" zamiri yerine kullanılırdı
tezkere02:45:36
Pusula
budamak02:45:33
Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dallarını kesmek
bezeme02:45:31
Süsleme, tezyin
saparta02:45:30
Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık
sert tabaka02:45:29
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
tike02:45:28
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
tersine dönmek02:45:07
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
bekletme02:44:29
Bekletmek işi
Kuruluş02:44:18
Kurulma işi, yolu veya tarihi
kana02:43:50
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
nazaran02:43:42
Göre, oranla, kıyasla
şekil02:42:43
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
mililitre02:42:34
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
çipil02:42:31
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
geçici02:42:23
Çok sürmeyen
çöplenme02:42:20
Çöplenmek işi
kürsü02:42:08
Kalabalığa karşı söz söyleyenlerin üzerine çıktıkları yüksekçe yer
yürürlükten kalkmak02:42:06
uygulamadan kalkmak
paraka02:41:55
İğneli uzun balık oltası
topak02:41:06
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
sakıncasız02:41:03
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
sıva02:40:38
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
sermayesizlik02:40:17
Sermayesiz olma durumu
fanatizm02:40:14
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
kıl payı02:39:43
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
yalçın02:39:39
Dik
ÇAPAÇUL02:39:25
Kılığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı
orta02:39:07
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
bölünme02:38:53
Bölünmek işi
tunçlaşma02:38:42
Tunçlaşmak işi
ahlâkçılık02:38:15
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
kadir02:38:00
Değer, kıymet
kavara02:37:58
Balı alınmış petek
veçhe02:37:53
Yön
HİLYE02:37:13
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
cami02:36:52
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
sıkıntısı olmak02:36:49
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
emin02:36:44
İnanılır, güvenilir
şor02:36:37
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
ahret02:36:12
Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı"ya hesap vereceği yer, öbür dünya
alay alay02:36:04
Kalabalık olarak, pek çok
rakım02:35:54
Yükselti
paça02:35:39
Pantolon, don, şalvar gibi giyeceklerde bacakların çıktığı aşağı bölüm
olasılı02:35:15
Olasılığa dayanan, belkili, ihtimal, muhtemel
hürmetli02:35:13
Saygılı
canlandırmak02:34:32
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
müsteşrik02:34:07
Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist
ASLİ02:34:02
Temel olarak alınan, esas olan
zürafa02:33:57
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)