soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

TUTTURMAK22:04:42
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
ulaşma22:01:33
Ulaşmak durumu
ön yargı21:59:04
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
dayamak21:57:48
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
çıkar yol21:55:33
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
Beyaz21:55:27
Ak, kara karşıtı
kit21:54:57
Macun
pirina21:54:43
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
kadirşinas21:51:33
Değerbilir, iyilikbilir
hoşlanma21:49:55
Hoşlanmak işi
öneriş21:49:47
Önermek işi veya biçimi
BAYINDIRLIK21:48:23
Bayındır olma durumu, ümran
umar21:46:19
Çare
teber21:46:18
Balta
sofa21:46:16
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
cambazhane21:41:13
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
ZAĞLI21:40:18
Kılağılı
şifon21:37:51
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
halifelik21:37:33
Halifenin görevi, hilâfet
etyemez21:36:52
Etyemezlikle ilgili
halk ozanı21:35:48
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
ekseriyet21:34:46
Çoğunluk, çokluk
münafık21:34:37
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
peygamber çiçeği21:34:28
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
kadınsı21:33:40
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
tekit21:33:36
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
adese21:32:57
Mercek
Önceki21:32:17
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
Dönmek21:30:38
Sınıfta kalmak
iyileştirme21:22:21
İyileştirmek işi, ıslah
levha21:22:15
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
köle21:21:39
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
şen21:20:51
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
elvan21:20:35
Renkler
asa21:16:00
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
Statolit21:13:54
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
gevşeklik21:11:45
Gevşek olma durumu
damar21:11:09
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
kuruntucu21:04:57
Sürekli kuruntuya kapılan (kimse), işkilli, müvesvis
diren21:02:06
Dirgen
Düşünsel20:59:51
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
tababet20:58:38
Hekimlik
insaflı20:57:07
İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
strateji20:56:16
Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol
karasu20:55:39
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
beslenme bozukluğu20:53:53
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
gözcü20:52:54
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
kum balığı20:52:03
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
MURDAR20:51:11
Kirli, pis
kesinlikle20:51:03
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
GELİR20:49:58
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
GÜÇ20:47:49
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
Manzum20:46:07
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
yüz kalıbı20:45:42
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
Fıstık20:45:15
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
maraba20:44:39
Çiftçi
hoşnutluk20:43:33
Hoşnut olma durumu
DEĞİRMEN20:42:04
Öğüten araç veya alet
nefiy20:41:00
Sürme, sürgüne gönderme
ZALİMCE20:40:09
Acımasız (olarak), acımasız (bir biçimde), acımasızca, zalimane
muhtelit20:39:19
Karma, karışık
amber20:36:54
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
bap20:36:48
Kapı
dolu20:36:47
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
k, K20:36:44
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
sümsük20:36:30
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
20:34:49
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
zampara20:34:39
Sürekli kadın peşinde koşan erkek, çapkın erkek
ibare20:34:05
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
takip etmek20:33:58
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
dirlik20:32:50
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
e20:32:15
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
zencefilgiller20:30:49
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
işkence20:29:15
Bir kimseye maddî veya manevî olarak yapılan aşırı eziyet
ŞİMŞEK20:28:29
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
Eşlik20:27:58
Eş olma durumu
ban20:27:08
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
etkincilik20:26:19
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
kılıf20:25:37
Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap
şuurlu20:25:21
Bilinçli
faril20:22:29
Balık ağlarının alt ve üst yanlarına geçirilen keçi kılından yapılmış ip
bobin20:22:10
Makara
ashap20:20:40
Sahipler
el yatkınlığı20:18:56
İşe alışmış olma durumu, mümarese
eğimölçer20:18:27
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
Mera20:17:47
Çayırlık, otlak
KROKİ20:17:08
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
teflon20:16:30
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
bahsetme20:16:07
Bahsetmek işi
t20:14:26
Trityum"un kısaltması
etlik20:14:04
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
SOĞUK20:13:56
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
hükümlü20:07:01
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
irtica20:04:41
Gericilik
dönek20:03:52
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
BÖLÜŞTÜRME20:02:23
Bölüştürmek işi
Es20:02:14
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
Po20:01:27
Polonyum"un kısaltması
aykırılık19:57:15
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
hava deliği19:56:37
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
Dengeleyici19:56:34
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
solocu19:55:16
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
Sert19:54:20
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
ARAÇSIZ19:52:02
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
bariyer19:50:29
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
zamir19:50:25
İç yüz, iç
Ezgi19:49:07
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
Eleştiri19:48:56
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
takla böcekleri19:47:27
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
papağangiller19:47:15
Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu gibi sıcak ülke kuşlarını içine alan familya
bahadır19:46:51
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
Samimiyet19:44:00
İçtenlik
İMAMLIK19:43:04
İmam olma durumu
vulva19:43:01
Ferç
savunucu19:42:48
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
YIR19:39:56
Ezgi, türkü, nağme
bundan böyle19:38:04
bundan sonra
memnuniyet19:35:29
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
himaye etmek19:35:23
korumak, kayırmak, gözetmek
Raks19:35:14
Dans
aktör19:34:03
Erkek oyuncu
onma19:33:55
Onmak işi veya durumu
BALİĞ19:33:44
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
Oya19:33:34
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
müminlik19:33:26
Mümin olma durumu
cezri19:33:22
Köklü, kökten, temelden, radikal
umursamaz19:33:00
Umursamayan, aldırış etmeyen
edalı19:32:59
Herhangi bir biçim ve görünüşlü olan
tabaklama19:31:10
Tabaklamak işi
damdan düşer gibi (düşercesine)19:31:10
(söz için) birdenbire ve yersiz olarak