seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

Petrol19:00:15
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
fek19:00:13
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
bızır19:00:02
Kadınlık organının üst yanında cinsel zevk duyumu noktası olan bölüm, klitoris
karine18:59:59
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu
ecel şerbeti içmek18:59:48
ölmek
kıtlık18:59:42
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
Tıynet18:59:25
Yaradılış, huy, maya
skor18:59:11
Durum veya sonuç
urban18:58:58
Çöl Arapları
Açıölçer18:58:45
bk. iletki
diş18:58:43
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
Sahip18:58:29
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
Özgün18:58:04
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
yöntem bilgisi18:57:46
Metot bilgisi
tanzimat18:57:41
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
kumandan18:57:17
Komutan
ılkı18:57:16
bk. yılkı
diğeri18:57:06
Ötekisi, başkası
sohbet18:56:49
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
pirzola18:56:35
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
belirmek18:56:32
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
doğaçtan18:56:06
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
nazım birimi18:56:02
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
Materyalizm18:56:01
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
ÜZÜM18:55:33
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
tahtaboş18:55:14
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
alakalı18:54:49
İlgili
meclûp18:54:49
Tutkun
müsait18:54:44
Uygun, elverişli
çağa18:54:41
Çocuk, bebek
nesnelcilik18:54:33
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
velilik18:53:55
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
kaTlama18:53:47
Katlamak işi
gevşemek18:53:43
Çözülmek
kabuk18:53:25
Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş, sertçe bölüm, kışır
periton18:53:10
Karın zarı
yetkinlik18:53:07
Yetkin olma durumu, olgunluk, kemal, mükemmeliyet
Yüz ölçümü18:52:57
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
Hareket18:52:50
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
mil18:52:40
Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı
iyot18:52:37
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
akümülâtör18:52:32
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar
limon sarısı18:51:45
Limon kabuğunun rengi
havacılık18:50:24
Havacı olma durumu
kemer18:50:06
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
Tır18:50:02
Treylerin kısaltılmış biçimi
sarık18:49:45
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
OĞUL18:49:37
Erkek evlât
Sinizm18:49:32
bk. Kinizm
ME18:45:58
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
Besteci18:45:51
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
SAPAKLIK18:44:49
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
ciro18:44:47
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
EDİNİM18:44:43
Kazanma, iktisap
Alabaş18:43:53
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
EKLEME18:43:51
Eklemek işi
izmaritgiller18:43:50
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
kuru temizleyici18:43:31
Kuru temizleme yapan kimse
arsenik18:42:45
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
dara18:42:42
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
abıhayat18:42:41
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
izdivaç18:42:18
Evlenme
seme18:42:12
Sersem, ahmak, alık
SALGIN18:41:36
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
Diploma18:41:28
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
dış deri18:41:25
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
el yazısı18:41:18
Elle yazılan yazı
yaygı18:41:07
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
sıradanlık18:40:41
Sıradan olma durumu
yaramaz olmak18:40:09
yaramazlaşmak
Bent18:40:05
Bağ, rabıt
rütbesiz18:39:37
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
sıkılma18:39:26
Sıkılma işi
pul18:39:16
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
ikram18:39:14
Konuğu ağırlama
bireysel18:39:11
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
delirme18:39:07
Delirmek işi
mefhum18:39:02
Kavram
yelli18:39:01
Yeli çok olan, rüzgârlı
Sözlük18:39:00
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
müreccah18:38:51
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, yeğ, yeğrek
Sorun18:38:47
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
nostalji18:38:28
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
hoca18:38:25
Müslümanlıkta din görevlisi
satürn18:38:24
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
Müstear18:38:15
Eğreti olarak alınmış, takma
takim18:38:14
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
Anlaşma18:38:10
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
plânet18:38:05
Gezegen
dâhiliye18:38:01
(devlet yönetiminde) İç işleri
Kışkırtma18:37:48
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
ihtiraz18:37:48
Çekinme, sakınma
sera18:37:45
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
Köşe18:37:39
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
vuruş18:37:37
Vurmak işi veya biçimi
sakat18:37:32
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
utku18:37:24
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
arası olmamak18:37:21
geçinememek
taş kömürü18:37:09
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
tavus18:37:06
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
yurt18:36:52
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
Pot18:36:40
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
Et18:36:31
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
KEPENK18:36:30
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
İtibar18:36:29
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
Giz18:36:26
Sır
Bağ18:36:23
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
kendi18:36:19
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
Meydan18:36:14
Alan, saha
Festival18:36:13
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
kelime oyunu18:36:12
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
Aygır18:36:05
Damızlık erkek at
Deva18:36:03
İlâç, çare
bal mumu18:35:59
Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımsı madde
minare18:35:56
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
GÖRE18:35:54
uygun, elverişli, için
fakülte18:35:46
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
körlük18:35:45
Kör olma durumu
döş18:35:34
Göğüs, bağır
hane18:35:22
Ev, konut
tehlikeli18:35:17
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
paralel18:35:12
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
mücahit18:35:09
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
taslak18:35:03
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
gafil18:34:57
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
dikkatsiz18:34:43
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
tazelik18:34:40
Taze olma durumu, körpelik, taravet
cimrilik18:34:34
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
veba18:34:30
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
yolcu18:34:27
Yolculuğa çıkmış kimse