ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

ses yitimi08:42:04
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
cibilliyet08:42:02
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
materyalizm08:42:00
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
Söylev08:41:59
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
YEMEK08:41:54
Yemek yeme, karın doyurma işi
kirpi08:41:48
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
uyruk08:41:42
Bir devletin yönetimi altında olma durumu
alacaklı08:41:32
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
Karışık08:41:26
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
zapt etmek08:41:20
zorla almak
BOŞ08:41:14
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
uhdesinde olmak08:41:13
üstünde olmak, sorumluluğu altında olmak
Ferah08:40:53
Bol, geniş
sıkı08:40:47
Dar
Budala08:40:42
Zekâca geri
fena08:40:36
İyi nitelikte olmayan, kötü
İlerleyiş08:40:35
İlerlemek işi veya biçimi
sıkıntısız08:40:28
Sıkıntısı olmayan
Donanım08:40:21
Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara gibi manevra araçları
göz kamaştırmak08:40:17
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
aramak08:40:11
Bir yöntem bulmaya çalışmak
Yayla08:40:06
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
k, K08:40:00
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
İndiyum08:39:59
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
Ödüncü08:39:56
Ödün veren, tavizci
Dönem08:39:54
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
ciddi08:39:49
Şaka olmayan, gerçek
patavatsızlık08:39:46
Patavatsızca davranış
Dizin08:39:43
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
yemek odası08:39:42
Yemek yenilen oda, salamanje
kirmen08:39:37
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
RadyUm08:39:32
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
kundak08:39:26
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
üflemeli çalgı08:39:21
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
kısa08:39:20
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
üstüne08:39:15
İlişkin, üzerine, dair
Bölüm08:39:09
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
Zevk08:39:03
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
yükselme 08:38:57
Yükselmek işi, itilâ
daim08:38:51
Sürekli, sonsuz
meslekî08:38:48
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
dul kalmak08:38:46
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
seyrek08:38:43
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
İyiden iyiye08:38:42
Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi
Hristiyan08:38:40
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
dev gibi08:38:34
iri ve korkunç
TABAN08:38:29
Ayağın alt yüzü
balhane08:38:23
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
Mitos08:38:21
bk. mit
yarım08:38:18
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
meraklı08:38:13
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
yeni08:38:07
Kullanılmamış olan
dolu08:38:01
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
açığa çıkmak08:37:55
belli olmak, anlaşılmak
hayırsız08:37:50
Yararı olmayan, hayrı olmayan
Sembol08:37:44
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
dede08:37:38
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
Yont08:37:37
Başıboş hayvan
sıva08:37:33
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
HALK BİLİMİ08:37:27
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
Cesur08:37:27
Yürekli, cesaretli
Örnek08:37:27
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
janjan08:37:21
Yanardöner, şanjan
zımbırtı08:37:19
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
ÖZGE08:37:18
Başka
salgı08:37:17
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
genç08:37:16
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
çevre08:37:14
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
yakı08:37:13
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
önerme08:37:12
Önermek işi
aşure08:37:07
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
tercih08:37:05
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
ÖZEZERLİK08:37:04
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
melce08:37:03
Sığınak, barınak
birleştirme08:37:00
Birleştirmek işi veya durumu
mezhep08:36:49
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
Sabotaj08:36:48
Baltalama
Aymak08:36:43
Gerçeği anlamak
pirzola08:36:39
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
çekim08:36:38
Çekmek işi
oyun yazarı08:36:37
Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı
Fasıl08:36:36
Bölüm, kısım, devre
Başka08:36:34
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge
DÜZEYSİZ08:36:34
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
billûr08:36:33
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
münakaşa08:36:27
Tartışma
ÖLÇÜN08:36:26
Standart
gamze08:36:23
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
silisyum08:36:23
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
iftihar etmek08:36:22
kıvanç duymak, övünmek
terane08:36:22
Ezgi, makam, nağme
Aynen08:36:16
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
menkıbe08:36:11
Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
DUMAN08:36:10
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
dönüşüm08:35:55
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
Kaolin08:35:50
Arı kil
Aşık08:35:45
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
ölçüp biçmek08:35:40
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
el işi08:35:35
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
kasten08:35:31
Kasıtla, bile bile ve isteyerek
İlginç08:35:31
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
08:35:22
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
lânetli08:35:13
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
Seçkin08:35:08
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
takma saç08:35:04
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
aşamalı08:34:56
Aşaması olan, kademeli
lamel08:34:52
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
YATAK08:34:51
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
Mutlak08:34:47
Salt
AİLE08:34:39
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
manevra08:34:27
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
Kargıma08:34:27
Kargımak işi, lânet
odunluk08:34:22
Odun konulan yer
yükseklik08:34:14
Yüksek olma durumu
Anlaşmazlık08:34:13
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
yetişmek08:34:07
(vaktinde) Tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak
bireşim08:34:06
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
maymun balığı08:34:04
Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris)
karıncayiyen08:34:03
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
KARGAŞA08:34:00
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
lepra08:33:59
Cüzam
öbürü08:33:56
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
çin gülü08:33:54
bk. kamelya
işveren08:33:52
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
kamutay08:33:46
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu
servet08:33:42
Varlık, zenginlik, mal mülk
sersem08:33:37
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
sağ esen08:33:33
Sağlıkla, esenlikle
serpme08:33:29
Serpmek işi
yıkanmak08:33:27
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak