sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

sergilik08:28:45
Sergi yeri
masura08:28:42
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
fazilet08:28:40
Erdem
familya08:28:40
Aile
kan basıncı08:28:32
bk. tansiyon
bitap08:28:17
Bitkin, yorgun
OCAK08:27:51
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
sivilce08:27:49
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
şanslılık08:27:41
Talihli olma durumu
ziynet08:27:40
Süs, bezek
KAYAK08:27:40
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
şahin08:27:39
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
lântan08:27:39
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
abasız08:27:39
Abası olmayan, aba giymemiş olan
azınlık08:27:38
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
illet08:27:28
Hastalık
çatal ağız08:27:26
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
kayıp08:27:25
Yitme, yitim
uzanmak08:27:16
Gitmek
gözetim08:27:12
Gözetme işi, nezaret
Kadıköy taşı08:27:09
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
gönül borcu08:27:06
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
tesadüf etmek08:27:04
rastlamak, rast gelmek
duygudaşlık08:26:58
Aynı duyguları paylaşma
elem08:26:57
Acı, üzüntü, dert, keder
fasikül08:26:57
Cüz
kerpiç08:26:57
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
ÇATANA08:26:56
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
geçimsiz08:26:55
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
kendini beğenmek08:26:55
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
meleme08:26:51
Melemek işi
mebus08:26:51
Milletvekili
Konson08:26:50
Ünsüz
martaval08:26:50
Yalan, uydurma söz, palavra
Peki08:26:49
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
yaban kazı08:26:49
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
zahmetli08:26:48
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
GIYBET08:26:45
Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov
ağırbaşlı08:26:39
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
sapkınlık08:26:34
Sapkın olma durumu
yıllık08:26:32
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
teşekkül08:26:32
Belli bir varlık ve biçim kazanma
İhsas08:26:31
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
güvence akçesi08:26:31
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
KAMPANA08:26:30
Çan
rehber08:26:30
Kılavuz
çekirge kuşu08:26:29
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
BABA08:26:29
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
MAVERA08:26:28
Öte
pozitron08:26:28
Pozitif elektron
savma08:26:27
Savmak işi
gövde08:26:27
Bir şeyin asıl toplu bölümü
tahripkâr08:26:26
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
ilan etmek08:26:26
bir durumu yayım yoluyla duyurmak
uyuşmazlık08:26:25
Uyuşmama durumu
kılade08:26:25
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
krizolit08:26:25
Zebercet
balotaj08:26:24
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
Bucak08:26:24
Kenar, köşe, yer
besin08:26:23
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
SESTEŞ08:26:23
bk. sestaş
TAKOZ08:26:22
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
YANKI08:26:22
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
yeter sayı08:26:20
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
dolunay08:26:19
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
BELİRTİ08:26:19
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
Şuur08:26:18
Bilinç
asıl08:26:16
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
karamsar08:26:16
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
CERAHAT08:26:15
İrin
Fezleke08:26:11
Özet, hulâsa
Taviz08:26:06
Ödün, ödünleme
sorumluluk08:26:05
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
cihannüma08:26:01
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
Meşguliyet08:25:57
Meşgul olma, uğraşma durumu
var olmak08:25:53
sağ olmak, yaşamak
HURİ08:25:52
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
alkış08:25:47
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
akşam namazı08:25:47
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
MAKARA08:25:47
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
Halayık08:25:46
Kadın köle, cariye
eşkıya08:25:46
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
kara sevda08:25:45
Umutsuz ve güçlü aşk
bir çırpıda08:25:45
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
Meşin yuvarlak08:25:45
(futbolda) Top
akort08:25:42
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
pestil08:25:40
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
kamu yönetimi08:25:39
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
İLGEÇ08:25:36
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
tın08:25:33
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
mitoz08:25:32
bk. karyokinez
mütebasbıs08:25:31
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
amut08:25:18
Dikme, dik durumda
anıtkabir08:25:17
Atatürk"ün mezarı
Fak08:25:17
Tuzak, kapan
SERAP08:25:17
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
tekaüt08:25:07
Emekliye ayrılma
afra tafra08:24:59
Çalım
DİŞ08:24:58
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
farazi08:24:57
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
çenebaz08:24:56
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
kıraat08:24:56
Okuma
alpaka08:24:55
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
ayaklanma08:24:54
Ayaklanmak işi
VASAT08:24:48
Orta
gölge balığı08:24:46
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
her biri08:24:39
Ayrı ayrı hepsi
taslama08:24:38
Taslamak işi
harf08:24:35
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
köktenci08:24:30
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
hır08:24:17
Kavga, dalaş
SEKS08:24:11
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
HACİM08:24:11
Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı
saz08:24:10
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
dişi08:24:09
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
evaze08:24:08
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
ZAMK08:24:07
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
aba altından değnek (sopa) göstermek08:24:07
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
gerdan08:24:07
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
Dağ çayı08:24:06
bk. ada çayı
yükün08:24:06
İyon
ağabey08:24:06
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
gazeteci08:24:06
Gazete yayımlayan kimse
ayıraç08:24:05
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
YETKİLİ08:23:52
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
inat08:23:49
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
soru eki08:23:40
Soru kavramı veren mi eki
evlatlık08:23:40
Evlât olma durumu
ons08:23:39
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
iskambil kâğıdı08:23:38
İskambil