nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

nida12:45:01
Çağırma, bağırma, seslenme
sütnine12:44:43
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
terme12:43:26
Bir tür yaban turpu
konak12:43:09
Büyük ve gösterişli ev
bez12:43:08
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
çeşitlilik12:40:29
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
asansör12:37:28
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
iyi niyet12:37:07
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
Zoka12:36:07
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
Uca12:35:54
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
çözümleyici12:34:31
Çözümlemek işini yapan kimse
YÜZME HAVUZU12:33:46
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
kalori12:32:57
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
tanzim12:32:46
Sıraya koyma, sıralama
Sabit12:31:48
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
Ham12:31:02
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
astatin12:30:50
Astat
sol12:30:39
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
egemen12:30:06
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
kainat12:29:45
Evren
Kapitalist12:29:33
Sermayedar, ana malcı
neon12:29:03
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
nur12:28:51
Aydınlık, ışık, parıltı
ruhsal12:28:47
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
Peki12:28:33
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
kabartma12:28:25
Kabartmak işi
Ser12:28:23
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
tanrı bilimi12:27:53
İlâhiyat, teoloji
cihet12:27:24
Yön, yan, taraf
uyku12:26:59
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
İHTİYARLAMA12:26:30
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
seçkinleşme12:26:00
Seçkinleşmek durumu
taşlamak12:25:57
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
Misina12:25:57
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
tababet12:25:56
Hekimlik
Evre12:25:51
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
akran12:25:46
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
disk12:25:44
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
NACAK12:25:27
Sapı kısa, küçük odun baltası
kurul12:25:23
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
hava akımı12:25:16
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
kaya12:25:10
Büyük ve sert taş kütlesi
rast12:24:53
Doğru
Yaratık12:24:43
Canlı, mahlûk
tutku12:24:37
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
Ski12:24:32
Kayak
deniz kazı12:24:16
Akbaş
Muhtelit12:24:03
Karma, karışık
deniz12:23:59
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
sanat12:23:46
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
ayar12:23:26
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
BURUN12:23:21
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
kovculuk12:23:20
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
Tumturak12:22:45
Gösteriş, debdebe
HAYDUT12:22:41
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
ADET12:22:35
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
Un12:22:27
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
H12:22:20
Hidrojen"in kısaltması
Yineleme12:22:18
Yinelemek işi, tekrarlama
bucak12:21:58
Kenar, köşe, yer
Omuzluk12:21:53
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
Orkestra12:21:46
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
sert12:21:43
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
namdar12:21:35
Ünlü
ANADOLU12:21:32
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
Rakam12:21:30
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
eleman12:21:22
Öge, unsur
kar12:20:54
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
asude12:20:53
Sessiz, rahat, sakin
azar12:20:47
Paylama
geleni12:20:41
Tarla faresi, büyük fare
evlek12:20:28
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
gizli12:20:23
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
tekinsiz12:19:58
Tekin olmayan, uğursuz
cahillik12:19:29
Cahil olma durumu, bilgisizlik
m12:18:07
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
Emaret12:17:58
Emirlik, beylik
Dalan12:17:53
Lobi
Uskumru12:17:52
Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
Elbise12:17:21
Giysi
itidal12:17:16
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
Dilsiz12:17:06
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
vedia12:16:59
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
aktar12:16:56
Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân
megaton12:16:38
Bir milyon ton değerinde kütle birimi.Kısaltması Mt
Usanma12:16:31
Usanmak durumu
tayyare12:16:26
Uçak
Derinlik12:16:17
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
SONSUZLUK12:16:16
Sonsuz olma durumu
toplum12:15:53
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
dinsiz12:15:38
Dinî inancı olmayan
hafif12:15:35
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
Erkek12:15:30
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
kıt12:15:03
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
erkanıharp12:15:01
Kurmay
mitolojik12:14:47
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
Terlik12:14:43
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
merhamet12:14:27
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
Sonsuz12:14:18
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
MÜNASEBET12:14:11
İlişik, ilişki, ilinti
durmadan12:14:04
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
ararot12:14:03
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
CO12:13:49
Kobalt`ın kısaltması
Jargon12:13:39
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
unutmak12:13:18
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
mizah12:13:13
Gülmece
debriyaj12:13:05
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
kinaye12:13:04
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
Maksimum12:13:03
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
aksilik12:13:03
Terslik, inatçılık, huysuzluk
yığın12:13:01
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
buhar kazanı12:12:59
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
KAVGA12:12:58
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
mastı çiçeği12:12:53
Öküzgözü
KATARAKT12:12:51
Ak su, ak basma, perde
emare12:12:50
Belirti, iz, ipucu
rejim12:12:46
Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
oymak12:12:33
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
Azot12:12:30
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
Evlat12:12:23
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
Tebaa12:12:18
Uyruklu
DESTEK12:12:13
Dayanak, dayak
yaygaracı12:12:11
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
ters12:11:56
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
eke12:11:29
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
iğdiş etmek12:11:29
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
telli balıkçıl12:11:25
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
nazariye12:11:19
Kuram, teori
SONBAHAR12:11:03
Güz
Unsur12:10:51
Öge, ilke, uknum, eleman