mevhum

1.SıfatGerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Cümle 1: Onun mevhum bir büyüklüğe bile tahammülü olamazdı. - M. C. Kuntay

Son Arananlar

mevhum23:23:16
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
Genelge23:23:11
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
LİSTE23:23:09
Alt alta yazılmış şeylerin bütünü
tenezzül23:23:08
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
ŞEVK23:23:06
İstek, heves
cildiyeci23:23:05
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
nemrut23:23:04
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
tamzara23:23:02
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
ücret23:23:01
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
süreğen23:22:59
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
yeni ay23:22:58
Ayça, hilâl
çivit rengi23:22:57
Bir tür koyu mavi renk
Ağırca23:22:54
Oldukça ağır
davetiye23:22:52
Davet için yazılan kâğıt
KIRMIZI23:22:51
Al, kızıl
Yaş23:22:50
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
dağıtım23:22:48
Dağıtmak işi, tevzi
kertik23:22:44
Kertilmiş olan
direşken23:22:39
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
MANİFATURACI23:22:28
Manifatura eşyası satan kimse
deklanşör23:22:23
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
buzul bilimi23:22:21
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
kerime23:22:18
(saygılı konuşmada) Kız evlât
Kitabet23:22:14
Yazmanlık, kâtiplik
KAMIŞ23:22:12
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
Narin23:22:08
İnce yapılı, yepelek, nazenin
yüzde23:22:04
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
yüzey23:22:03
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
yüzme23:22:01
Yüzmek (I, II) işi
Diploma23:22:00
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
Nazik23:21:57
Başkalarına karşı saygılı davranan
Mukavemet23:21:53
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
Karasu23:21:50
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
kanıtlama23:21:48
Kanıtlamak işi
GİRANBAHA23:21:47
Pahada ağır, değerli
obruk23:21:45
İçbükey, mukaar, konkav
talaş23:21:42
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
mareşal23:21:41
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
su kabı23:21:37
Su koymaya yarayan kap
cemal23:21:35
Yüz güzelliği
çevirgeç23:21:33
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
cenup23:21:24
Güney
sair23:21:22
Başka, öteki, diğer
sana23:21:19
Sen zamirinin yönelme durumu
on paralık23:21:16
Değeri çok az veya değersiz, hiç
seri23:21:15
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
semt23:21:10
Yan, taraf, cihet
seme23:21:09
Sersem, ahmak, alık
sema23:21:08
Gök, gökyüzü
sine23:21:06
Göğüs
SOKUM23:21:03
Lokma
KAZIMA RESİM23:21:01
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
mineral23:20:59
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
Ahenk23:20:58
Uyum
ISKARTA23:20:56
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
PREHİSTORYA23:20:55
Tarih öncesi
yaranmak23:20:53
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
müteşebbis23:20:51
Girişken, girişimci
kerpiç23:20:49
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
polargı23:20:46
Polarıcı
ağzı sıkı23:20:41
bk. ağzı pek
Israr23:20:39
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
balıkçıl23:20:37
Balıkla beslenen, balık yiyen
Barındırma23:20:32
Barındırmak işi
Orkestra23:20:31
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
iktifa23:20:29
Yetinme; kanma
GALAKSİ23:20:28
Gök adası
BASİT23:20:26
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
Cehre23:20:25
Pamuk, yün, ipek gibi şeyleri eğirip iplik durumuna getirmeye yarar araç, iğ
öncelikle23:20:22
Öne alınarak, daha önce olarak
güvenirlik23:20:20
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
Yengeç dönencesi23:20:17
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
kağıt23:20:13
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
pespaye23:20:12
Alçak, soysuz, aşağılık
ANTİLOP23:20:08
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
el yatkınlığı23:20:07
İşe alışmış olma durumu, mümarese
cambaz23:20:05
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
Zırh23:20:04
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
ZİYA23:20:02
Işık, aydınlık
kavşak23:20:00
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
sömürge23:19:58
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
sömürme23:19:57
Sömürmek işi
nihayet23:19:54
Son
fazla23:19:52
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
İdare kandili23:19:51
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
KUŞ YUVASI23:19:50
Kuşun içinde barındığı yer
dolaş23:19:48
bk. sarmaş dolaş
höl23:19:47
Yaşlık, nem
ŞERİK23:19:44
Ortak
biçimcilik23:19:43
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
ŞERİT23:19:41
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
Zambiyalı23:19:40
Zambiya halkından olan kimse
ipotekli23:19:38
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
Cam23:19:37
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
kahverengi23:19:35
Kavrulmuş kahvenin rengi
Optimum23:19:34
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
GÖZETME23:19:33
Gözetmek işi
ABRAŞ23:19:31
Alaca benekli
GERMANYUM23:19:28
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
Cahillik23:19:26
Cahil olma durumu, bilgisizlik
getiri23:19:24
Faiz
güvem eriği23:19:24
bk. akdiken
reddetmek23:19:23
(aileden olan birini) Aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
din adamı23:19:22
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
yurdu23:19:21
İğnenin deliği
yığılma23:19:19
Yığılmak işi
astrofizik23:19:15
Gök fiziği
alışık olmak23:19:14
alışkanlık durumuna gelmek
çamur23:19:12
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
İSTEK23:19:11
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
evrensel23:19:11
Evrenle ilgili
çalma23:19:10
Çalmak işi
Patent23:19:06
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
tektonik23:19:04
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
mahviyet23:19:03
Alçak gönüllülük
çabuk23:19:01
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
ÜZME23:19:00
Üzmek işi
yelken23:18:59
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
çatma23:18:53
Çatmak işi
AF23:18:52
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
AD23:18:47
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
NE23:18:44
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
Ku23:18:37
Kurçatovyum"un kısaltması
Ho23:18:36
Holmiyum"un kısaltması
Ti23:18:35
Titan"ın kısaltması
Ta23:18:33
Tantal"ın kısaltması
Ur23:18:32
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
amiyane23:18:30
Kibarca olmayan, bayağı
Çember23:18:29
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
Hipotez23:18:27
İpotez, varsayım, faraziye