materyalizm

1.İsimDünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik

Son Arananlar

artırma09:12:32
Artırmak işi
hitabe09:12:25
Söylev
YÖNTEM BİLİMİ09:12:23
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
Caka09:12:18
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
güfte09:12:10
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
DERECE09:12:03
Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
yaratıcı09:11:56
Yaratma yeteneği olan
Tıkaç09:11:42
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
tas09:11:34
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
Oya09:11:20
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
anlayış09:11:13
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
Becerikli09:11:13
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
Leb09:11:05
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
usa vurma09:10:58
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
üniversal09:10:51
Evrensel
tefrika09:10:43
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
TEKDÜZE09:10:36
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
yarka09:10:29
Büyük piliç
CİLVELİ09:10:21
Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr
yaren09:10:14
Arkadaş, yakın, dost
sahil boyu09:10:07
Deniz kıyısı
Düşsel09:09:59
Düş ile ilgili, hayalî
edebiyat09:09:52
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
bezek09:09:45
Süs, ziynet
Ara bozucu09:09:37
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
belge09:09:30
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
çitme09:09:23
Çitmek işi
Mıh09:09:13
Büyük çivi
yarma09:09:07
Yarmak işi
hakimlik09:09:05
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
gülüş09:08:58
Gülmek işi veya biçimi
anlamlı09:08:50
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
MİM09:08:43
Arap alfabesinde m harfinin adı
Muvaffakiyet09:08:36
Başarı
cüsseli09:08:25
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
sıcakkanlılık09:08:18
Sıcak kanlı olma durumu
beden09:08:11
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
çekme09:08:04
Çekmek işi
beniz09:07:56
Yüz rengi
bedel09:07:40
Değer, fiyat, kıymet
osmiyum09:07:38
Mavi renkte, 2700° C de eriyen, plâtin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element. Kısaltması Os
muntazaman09:07:37
Düzenli olarak
mercan09:07:25
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
tura09:07:25
Tuğra
ÇERGİ09:07:16
bk. çerge
yelkenli09:07:15
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
çerge09:07:13
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
merbut09:07:03
Bağlı, bağlanmış
acırga09:07:02
Yaban turpu
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz09:06:53
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
güzel yazı sanatı09:06:47
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
Turan09:06:45
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
mersin09:06:36
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
gemi iskeleti09:06:36
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
Turna09:06:29
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
tayin etmek09:06:19
kararlaştırmak
aksine09:06:16
Tersine
lağım döşemi09:06:08
bk. kanalizasyon
Kadıköy taşı09:06:00
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
liva09:05:59
Sancak
taşıma09:05:57
Taşımak işi
cesamet09:05:56
Büyüklük, irilik
üzerinde durmak09:05:46
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
kaşıkçı kuşu09:05:46
Pelikan
link09:05:40
Atın eşkin yürüyüşü
lika09:05:33
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
belgin09:05:31
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
liga09:05:29
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
güçsüzLÜK09:05:26
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
hizmet eri09:05:21
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
oryantalist09:05:20
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
lala09:05:17
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
arduaz09:05:16
Kayağan taş, kayrak
yeltek09:05:14
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
İspiyoncu09:05:11
İspiyon
ala09:05:07
İyi, pek iyi
kabiliyetsiz09:05:06
Yeteneksiz
şalak09:04:58
Büyümemiş karpuz
Ortodoks09:04:58
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
menşur09:04:55
Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş
diğer09:04:48
Başka, özge, öteki, öbür
aferist09:04:44
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
ayn09:04:37
Göz
tarih öncesi09:04:29
Yazının bulunmasından önceki çağlar
şoset09:04:27
Kısa çorap
gömü09:04:23
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
maharet09:04:15
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
Başarısız09:04:02
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
Getirimci09:03:58
Getirim sağlayan şey veya kimse
aft09:03:55
Pamukçuk
rayiç fiyat09:03:45
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
Çözümlemeli09:03:43
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
pir09:03:38
Yaşlı, koca, ihtiyar
sponsorluk09:03:31
Sponsorun yaptığı iş
olgunlaşma09:03:30
Olgunlaşmak işi
tabanlık09:03:30
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
seksapel09:03:23
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
lamekan09:03:14
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
şarabi09:03:06
Kırmızı şarap renginde olan
motorin09:03:01
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
delice09:02:55
Davranışları aşırı, deli gibi olan
aşırıcılık09:02:46
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
ağaç küpesi09:02:43
Hatmi
mevzun09:02:40
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
Yarıyıl09:02:31
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
dirice09:02:28
Biraz diri
biriktirme09:02:19
Biriktirmek işi, tasarruf
büyükbaş09:02:19
Sığır, manda gibi hayvanların niteliğini belirtmek için kullanılır
asma09:02:19
Asmak işi
düşürüm09:02:17
Düşürmek işi veya durumu
beçene09:02:13
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
akordeon09:02:09
Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak, metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı
Beceri09:02:05
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
Eskişehir taşı09:02:03
Lüle taşı
ahenk kaidesi09:01:58
bk. ünlü uyumu
eşlik09:01:55
Eş olma durumu
tıklım tıklım09:01:55
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
firavun09:01:48
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
muvazene09:01:41
Denge
intizamsız09:01:41
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
ısıalan09:01:37
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
avam09:01:32
Halkın aşağı tabakası
ağız kavafı09:01:32
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
eşlek09:01:29
Ekvator
mizaç09:01:27
Huy, yaradılış, tabiat
manevî09:01:21
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
merhamet etmek09:01:13
acımak
çipura09:01:09
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
saya09:01:06
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
kanuni09:00:59
Yasaya uygun, yasal, yasalı