lif

1.İsimÇok ince ve uzun parça
Cümle 1: Ihlamur lifleriyle tavana asılmış kış kavunları gözünün önüne geliyordu. - F. R. Atay
Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü
Tel

Son Arananlar

çiriş20:33:46
Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir toz
çipura20:33:42
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
çipil20:33:27
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
jeloz20:33:00
bk. Agaragar
çile20:32:52
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
çiğe20:32:46
Ceviz veya badem içi
çevirmen20:32:10
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
çentmek20:31:51
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
çengel takmak20:31:45
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
çengel20:31:41
Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
APTAL20:31:36
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
çember20:31:33
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
çelişkili20:31:17
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
çekirge kuşu20:31:06
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
çekirdek20:31:02
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
kadınsı20:31:02
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
çekingenlik20:30:46
Çekingen olma durumu
çekiç20:30:23
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
çekememezlik20:30:18
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
çekememe20:30:13
Çekememe işi veya durumu
çek20:30:09
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
çaydanlık20:29:53
İçinde çay pişirilen kap
GÜDÜ20:29:46
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
çavalye20:29:34
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
çatpat20:29:29
bk. çatapat
azar20:29:26
Paylama
çatal ağız20:29:19
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
çatışkı20:29:02
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
çarpan20:28:55
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
çarpışma20:28:40
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
çarpış20:28:35
Çarpmak işi veya biçimi
çaput20:28:30
Eski bez parçası, paçavra
çapulcu20:28:23
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
TELLİ20:28:16
Teli olan
kubat20:27:52
Kaba, biçimsiz
çapari20:27:51
Çok iğneli; beden, köstek ve iğne bölümlerinden meydana gelen, her bir iğneye hindi, horoz, kaz, martı, tavuk, ördek gibi kuşların kanat, kuyruk tüyleri takılan bir tür olta takımı
çam20:27:19
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
çalı20:26:56
Böğürtlen, ahu dudu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki
besteci20:26:49
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
çadır20:26:24
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
çabuk çabuk20:26:19
Çabuk olarak, ivedilikle
çaba göstermek20:26:10
bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak
çağlar20:25:54
Çağlayan
çağdaş20:25:43
Aynı çağda yaşayan, muasır
BİTKİN20:25:42
Gücü tükenmiş olan, çok yorgun
çağ dışı20:25:38
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
çınlayış20:25:19
Çınlamak işi veya biçimi
çımbar20:25:04
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç, çımbar
çıkrıkçı20:24:57
Çıkrık yapıp satan kimse
istibat20:24:51
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
çıkarım20:24:41
Çıkarmak işi
çıkıntı20:24:36
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
çığlık20:24:21
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
çığırma20:24:11
Çığırmak işi
çığır20:24:05
Çığın kar üzerinde açtığı iz
Eksik20:23:55
Gerekli duyulan, ihtiyaç duyulan (şey), noksan
çürük20:23:54
Çürümüş olan
lahuti20:23:52
İlâhî, Tanrısal
çömelme20:23:05
Çömelmek işi
âdet olmak20:22:39
öteden beri yapılır olmak
serap20:22:34
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
Dudak20:22:27
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
Üzengi20:22:18
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
Ütopya20:22:03
Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce
abaşo20:22:02
Alt, alttaki, aşağı
Üst20:21:50
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
Ündeş20:21:35
Benzer sesle biten söz veya cümle
elverişsiz20:20:59
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
ÜZERLİK20:20:59
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
ÜZÜLME20:20:50
Üzüntü duyma, teessür
Dağ kırlangıcı20:20:46
Çobanaldatan, keçisağan
ÜS20:20:37
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
hissedar20:20:26
Hissesi olan, paydaş
ÜNİTE20:20:22
Birlik, birleşmiş olma durumu
Antrepo20:20:03
Gümrüklere gelmiş ticarî eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye
Üçleme20:19:54
Üçlemek işi
Özseverlik20:19:43
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
Tantal20:19:37
Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000° C ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element. Kısaltması Ta
tekdir20:19:24
Azarlama, paylama
Özgür20:19:22
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
Özenmek20:19:14
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
Önem20:17:52
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
Önceki20:17:44
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
Gümüş Balığı20:17:30
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
YAMAK20:17:16
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
Öldürme20:17:08
Öldürmek işi
otoban20:16:48
Otoyol
Öküzgözü20:16:35
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
üvey ana20:16:29
Öz olmayan anne, analık
filmci20:16:12
Sinemacı
delişmen20:16:07
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
ÖRGÜTLÜ20:15:43
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
KOM20:15:38
Ağıl, davar ağılı
ÖNCEL20:15:15
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
BUDUNSAL20:14:47
Kavmî, etnik
çok seslilik20:14:46
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
Çulluk20:14:24
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
gözdağı20:14:13
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
alamet20:14:04
Belirti, işaret, iz, nişan
CEVHER20:14:00
Bir şeyin özü, maya, gevher
Çise20:13:48
İnce yağmur, çisenti
Çiftçilik20:13:41
Çiftçi olma durumu
komisyoncu20:13:25
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
uzunluk ölçüsü20:13:23
Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
Çeper20:13:19
Çit
esasen20:13:04
Başından, temelinden, kökeninden
Dalkavukluk20:13:03
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
Nağme20:13:00
Güzel, uyumlu ses, ezgi
Çekinme20:12:55
Çekinmek işi
Çehre20:12:30
Yüz, sima
Çap20:11:50
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
Çalışmak20:11:35
İşi veya görevi olmak
ÇEYİZ20:11:09
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
ÇEVİK20:11:03
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
ÇELLO20:10:34
Viyolonselin kısaltılmış adı
ÇELİŞKİ20:10:29
Çelişme, tenakuz
ÇELİŞİK20:10:24
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
ÇEŞME20:10:11
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
ÇAVLAN20:09:56
Çağlayanın büyüğü, şelâle
paçavra20:09:16
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
ÇAN20:09:11
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
kazaratar20:08:36
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
iktisatçı20:08:30
Ekonomi uzmanı, ekonomist
Akdiken20:08:07
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
utanç duymak20:08:06
utanmak
pusmak20:07:46
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
ölçümlü20:07:38
Metrik
Çıkık20:07:32
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
ÇİFTEHANE20:07:05
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
Tortu20:07:00
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup