katalepsi

1.İsimİradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom

Son Arananlar

katalepsi12:58:50
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
dâhiliye12:58:50
(devlet yönetiminde) İç işleri
arslan12:58:48
Aslan
Ilım12:58:46
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
cilveli12:58:43
Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr
Okuma12:58:42
Okumak işi, kıraat
övmek12:58:40
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
seçmeli yemek12:58:39
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
oramiral12:58:37
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
kalça kemiği12:58:36
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
bavul12:58:35
Yolculukta, içine eşya konulan büyük çanta
alçak gönüllü12:58:34
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
atmosfer basıncı12:58:32
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
SERÜVEN12:58:30
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
ETSİZ12:58:28
Eti olmayan
eli açık12:58:26
Parasını ve malını esirgemeyen, cömert, bonkör
yollama12:58:24
Yollamak işi
Semizleme12:58:22
Semizlemek durumu
alakasız12:58:21
İlgisiz, ilgisi olmayan
Piston12:58:19
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
belleme12:58:17
Bellemek işi
Çoluk çocuk12:58:16
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
acemice12:58:13
Toyca, beceriksizce
batar12:58:10
Zatürree
barok12:58:09
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
asmak12:58:02
Üzerine takınmak, kuşanmak
sililik12:58:00
Sili olma durumu, arılık, temizlik
razı olmak12:57:59
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
kıdemli12:57:58
Bir işte eski ve tecrübesi çok olan
yönelme durumu12:57:54
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
muzaffer12:57:53
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
kafa dengi12:57:52
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
protaktinyum12:57:51
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
GÜREŞ12:57:48
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
Mesken12:57:47
Konut, ikametgâh
Kestane12:57:46
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
avanaklık12:57:44
Avanak olma durumu, avanakça davranış
Hala12:57:43
Babanın kız kardeşi
Hane12:57:41
Ev, konut
insan12:57:40
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
tahripkâr12:57:39
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
ZÜMRE12:57:38
Topluluk, takım, grup, camia
Harp12:57:36
Savaş
anarşi12:57:34
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
KARA KIŞ12:57:34
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
akvarel12:57:31
Sulu boya resim
ÜZMEK12:57:29
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
UZAKLIK12:57:28
Uzak olma durumu, ıraklık
AF12:57:27
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
tanık12:57:26
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
Briket12:57:22
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
Tekinsiz12:57:21
Tekin olmayan, uğursuz
değersizlik12:57:20
Değersiz olma durumu
pasaj12:57:12
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
kuş12:57:11
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
göz alıcı12:57:10
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
duyarga12:57:09
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
işaretleme12:57:06
İşaretlemek işi
tenor12:57:03
En tiz erkek sesi
çoğu kez12:56:58
Birçok kere, defalarca
Zurna12:56:57
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
suflör12:56:56
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
pasif12:56:54
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
uzun hikâye12:56:53
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
hassas12:56:51
Duyum ve duyguları algılayan
Anaerkil12:56:48
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
broş12:56:47
Kadınların takındıkları süs iğnesi
eziyet etmek12:56:46
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
huy12:56:45
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
Melez12:56:44
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
numunelik12:56:41
Örneklik
kelime hazinesi12:56:40
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
taç12:56:38
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
aşk12:56:38
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
galeri12:56:36
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
lakIrdI12:56:35
Söz
Formen12:56:34
Ustabaşı
RÜŞVETÇİ12:56:31
Rüşvet alarak iş gören kimse
körelme12:56:29
Körelmek işi
imame12:56:25
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
KADEME12:56:24
Aşama, basamak
saf12:56:23
Dizi, sıra
ser12:56:22
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
Ova12:56:21
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
Ben12:56:20
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
Put12:56:19
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
kil12:56:18
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
kod12:56:16
bk. kot
kof12:56:15
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
koy12:56:14
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
Koz12:56:13
Ceviz
Valilik12:56:10
Vali olma durumu
Ahmak12:56:08
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
jul12:56:06
Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin uygulama noktasını, kendi doğrultusunda bir metre değiştiren iş birimi
uzun12:56:05
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
heybe12:55:59
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
rağbet12:55:58
İstek, arzu
SELENYUM12:55:57
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
kehribar12:55:54
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
yankesici12:55:53
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
baş kaldırma12:55:48
baş kaldırmak işi, isyan
kıraat12:55:47
Okuma
karargâh12:55:45
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
matemli12:55:44
Yaslı
gönül almak (veya gönlünü almak)12:55:42
sevindirmek
YEMEK12:55:40
Yemek yeme, karın doyurma işi
şipşak12:55:39
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
URUK12:55:37
Soy, sülâle
kuş tüyü12:55:36
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
öğrenci kimliği12:55:35
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
Mukavemet12:55:27
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
Spesiyal12:55:26
Özel, belli bir özelliği olan
TarZ12:55:24
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
Global12:55:23
Toptan, toplam
genel görünüm12:55:21
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
belirlemek12:55:20
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
reşit12:55:16
Ergin
bilinç12:55:15
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
Paşa12:55:14
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
gafil12:55:12
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
etkinleştirme12:55:11
Etkinleştirmek işi
kaldırım12:55:09
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
namlı12:55:08
Ünlü, tanınmış
peygamber12:55:07
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
rantçı12:55:06
Rant işiyle uğraşan kimse
sözsüz oyun12:55:02
bk. pantomim
diktacılık12:55:00
Dikta yanlısı olma durumu
İspiyoncu12:54:59
İspiyon
emekli12:54:58
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
toynak12:54:58
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak