iyilik etmek (veya yapmak)

1.yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
Cümle 1: Maksadım onlara, hem de kendime iyilik etmekten başka bir şey değildi. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

Etkili22:33:33
Etkisi olan, tesirli, müessir
cesaretsiz22:33:25
Yüreksiz
bas22:30:23
En kalın erkek sesi
kesin olarak22:29:25
kesin bir biçimde, kesinlikle
harbi22:28:55
Ateşli silâhların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe
yasaklanma22:28:51
Yasaklanmak işi
basım22:28:45
Bası sanatı, tabaat
savsaklama22:27:21
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
yarma22:27:06
Yarmak işi
Bilgisiz22:26:41
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
tugay22:26:07
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
evre22:25:32
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
O22:25:06
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
prematüre22:24:14
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
hiç22:23:23
Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştirir
kuzine22:21:06
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
mücahit22:20:41
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
Yavaş22:20:37
Hızlı olmayan
DİŞ22:20:15
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
eline çabuk22:20:09
Çabuk iş gören
rafineri22:20:09
Arıtım evi, tasfiyehane
kömür22:19:16
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
aldatmak22:19:10
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
peso22:18:46
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
Bakışımsız22:18:33
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
uluslar arasıcılık22:18:22
Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
YAĞ22:16:33
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
Temsil22:14:54
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
abu22:13:31
Şaşma ve korku bildirir
tirpitil22:12:31
bk. tirpidin
İletişim22:12:22
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
ki22:11:56
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
kuru22:11:01
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
sr22:09:52
Stronsiyum"un kısaltması
düşürüm22:09:23
Düşürmek işi veya durumu
örtülü22:07:35
Örtüsü olan
el yazısı22:05:19
Elle yazılan yazı
ÜZERLİK22:05:04
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
fırtına22:02:25
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
ŞUUR22:01:59
Bilinç
XE22:01:33
Ksenon"un kısaltması
sert buğday21:59:59
Kırma ve öğütmeye karşı daha dirençli olan yoğunluğu diğer buğdaylara göre daha yüksek bulunan ve tane kesiti camsı görünen buğday
piliç21:59:49
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
desimetre21:58:16
Bir metrenin onda biri, dm
taslamak21:57:20
Kendinde olmayan bir değeri varmış gibi göstermek
cayma21:56:37
Caymak işi
KIZGIN21:56:17
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
ZİHİN21:54:57
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
HAYA21:53:59
Er bezi
Zevk21:53:32
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
Oy21:52:58
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
silindir21:52:09
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
çalmak21:51:34
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
yahudilik21:51:22
Yahudi olma durumu, Musevîlik
FETRET21:49:49
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
ciddi21:49:31
Şaka olmayan, gerçek
potasyum21:46:20
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
Habeş21:45:50
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
rızk21:44:54
Yiyecek, içecek şey, azık
üzerine21:44:52
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
tekel21:42:43
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
KARARGAH21:42:13
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
kula21:39:16
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
umutlu21:37:57
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
etlik21:36:20
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
Celse21:35:36
Oturum
satımlık21:35:26
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
acayip21:33:47
Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, şaşılacak, şaşmaya değer, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı
merkezi21:33:15
Merkezde olan, merkezi oluşturan
Model21:32:44
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
kanun21:32:18
Yasa
bu21:31:46
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
ümera21:31:27
Buyurucular, beyler, amirler
kukla21:30:42
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
sütlü kengel21:30:15
Deve dikeni
pest21:30:15
Pes (II)
mercimek21:29:06
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
tutmak21:28:41
Ele geçirmek, yakalamak
sömürge21:28:09
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
saadetle21:24:54
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
hazine21:23:38
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
dağ bayır21:23:15
İnişli çıkışlı yer, kır
boş21:23:11
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
doğma büyüme21:23:08
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
Giriş21:23:05
Girmek işi veya biçimi
çaprazlama21:23:00
Çapraz olarak, makaslama
sahneye koymak21:22:59
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
iskambil21:21:55
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
tuhaf21:21:50
Alışılmamış, yabansı
aydınlatma21:20:52
Aydınlatmak işi
büyükbaş21:19:55
Sığır, manda gibi hayvanların niteliğini belirtmek için kullanılır
gerzek21:18:46
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
liberal21:18:46
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
yezit21:18:23
Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz
doyum21:17:50
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
çabuk21:16:36
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
ortak yaşama21:12:31
Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu
mil21:11:55
Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı
kuyruklular21:10:52
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
fiktif21:09:47
İtibarî
EĞE21:09:46
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
tedavül21:07:56
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
kule21:07:28
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
siyasetçi21:07:07
Politikacı
yalamuk21:06:39
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
batak çulluğu21:06:06
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
süzek21:04:17
Süzgeç, filtre
Kaya21:03:41
Büyük ve sert taş kütlesi
gömü21:03:01
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
dal21:02:44
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
kumaşçı21:02:20
Kumaş fabrikası olan veya kumaş satan kimse
ZARİF21:02:06
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
af21:00:01
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
hurufilik20:55:44
Kur"an"ın harflerinden birtakım anlam ve yargılar çıkaran bir mezhep
varlık20:55:43
Var olma durumu, mevcudiyet
çavmak20:52:23
Dağılıp yayılmak, saçılmak
kuruntu20:52:22
Yanlış ve yersiz düşünce
artırma20:52:22
Artırmak işi
başarım20:50:15
Elde edilen bir başarı
AL20:48:45
Alüminyum"un kısaltması
hitabe20:46:39
Söylev
Sıfır20:44:04
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
umma20:44:02
Ummak durumu
yemek20:43:34
Yemek yeme, karın doyurma işi
Kandela20:43:33
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
ifşa20:42:36
Herhangi gizli bir şeyi, açığa çıkarma, yayma
onaylama20:41:36
Onaylamak işi, tasdik
abaşo20:41:35
Alt, alttaki, aşağı
ilânihaye20:39:55
Sonsuza kadar
kuyruk20:39:43
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ