inanç

1.İsimBir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa
Birine duyulan güven, inanma duygusu
İnanılan şey, görüş, öğreti
Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç

Son Arananlar

inanç08:16:59
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
aristokrat08:16:58
Aristokrasi yanlısı
ceylân bakışlı08:16:48
Süzgün ve tatlı bakışlı
aylıklı08:16:35
Aylık alan (kimse), maaşlı
kasıt08:16:32
Amaç, istek, maksat
müsavatçılık08:16:31
Eşitçilik
çaput08:16:31
Eski bez parçası, paçavra
DOKUNUM08:15:59
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
ılımlılık08:15:43
Ilımlı olma durumu, mutedillik
hendese08:15:39
Geometri
ağ tabaka08:15:35
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
titr08:15:29
Ad, unvan, etiket
büzüktaş08:15:25
Kafa dengi arkadaş, kafadar
UZAKLIK08:15:22
Uzak olma durumu, ıraklık
istiklal08:14:43
Bağımsızlık
ZAĞLAMA08:14:37
Zağlamak işi, kılağılama
Su kabı08:14:34
Su koymaya yarayan kap
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)08:14:25
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
âdet olmak08:14:23
öteden beri yapılır olmak
KEDİ08:14:22
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
çekingenlik08:14:01
Çekingen olma durumu
Uçak08:13:40
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
yaradılış08:13:36
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
toplama08:13:34
Toplamak işi
mesele08:13:34
Sorun
olumsuzluk eki08:13:30
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
Üzme08:13:13
Üzmek işi
elden ele08:13:09
Bir kişiden ötekine
Abuhava08:13:08
İklim
ızgara08:12:50
Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
yöneticilik08:12:20
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
aylaklık etmek08:12:17
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
teneffüs08:12:14
Solunum
kız08:12:12
Dişi çocuk
İŞ BİLİMİ08:12:08
İnsanın işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların bütünü, ergonomi
kablo08:11:57
Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile sarılı bulunan metal tel
anafor08:11:53
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
Muhasip08:11:34
Sayman, muhasebeci
yokçuluk08:11:23
Hiççilik, nihilizm
Devlet08:11:19
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
iç bükün08:11:09
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
Kafkasyalı08:10:58
Kafkasya halkından olan (kimse)
deniz kazı08:10:16
Akbaş
arkasından koşmak08:10:04
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
söylev08:09:57
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
ürkek08:09:57
Çok ürken
kargaşa08:09:47
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
Yük08:09:46
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
ikmal08:09:36
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
kabza08:09:32
Tutulacak yer, tutak, sap
artırma08:09:06
Artırmak işi
Çizelge08:09:05
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
donama08:09:00
Süsleme, tezyin
Yıldırım08:08:59
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
serhat08:08:48
Sınır boyu
YEĞNİSEME08:08:47
Hafifseme, istihfaf
aroma08:08:46
Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku
haber ajansı08:08:45
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
DÜZEY08:08:45
Bir yüzeyin veya bir noktanın nispî yüksekliği ve o yükseklikten geçtiği var sayılan düzlem, seviye
kuşatma08:08:44
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
Cin08:08:44
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
tömbeki08:08:43
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
Su yosunu08:08:43
Su yosunlarından, klorofilli bitki, alg
Yalpalamak08:08:42
Kararsızlık içinde kalarak ne yapacağını bilmemek
apse08:08:42
İrin birikimi, çıban
ilhan08:08:41
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
konukluk08:08:41
Konuk olma durumu, misafirlik
Sofra bezi08:08:40
Sofranın altına serilen yaygı
GİRİFT08:08:40
Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık
monden08:08:39
Toplum yaşamı ile ilgili
geniş zaman08:08:39
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır08:08:38
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
Benzeşme08:08:38
Benzeşmek işi
hiç değilse (veya hiç olmazsa)08:08:37
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
katedral08:08:37
Baş kilise
manivela08:08:37
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
zade08:08:36
Oğul, evlât
alan korkusu08:08:35
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
temin etmek08:08:28
korkusunu gidermek, güven vermek
kahin08:08:03
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
elveda08:08:02
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
ehlidil08:08:01
Gönül eri, kalender, rint
elbise08:08:00
Giysi
süs08:07:59
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
el gün08:07:58
Başkaları, yabancılar
ay balığı08:07:57
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
hizmetçi08:07:55
Hizmet gören kimse
Tavsiye mektubu08:07:55
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
arkada kalanlar (veya arkadakiler)08:07:09
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
amenna08:07:07
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
Gözde08:07:05
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
geçicilik08:07:00
Geçici olma durumu
Kadın08:06:53
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
me08:06:25
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
yadırgama08:06:25
Yadırgamak işi
mecmua08:06:20
Dergi
Favori08:06:18
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
Akdeniz humması08:05:46
Malta humması
m08:05:41
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
içe yöneliklik08:05:39
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
projektör08:05:30
Işıldak
arter08:05:20
Atardamar
dere08:05:18
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
sezon08:05:03
Mevsim
buhran geçirmek08:04:56
bunalım geçirmek
şema08:04:44
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
pespaye08:04:43
Alçak, soysuz, aşağılık
sarfınazar etmek08:04:43
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
Nasihat08:04:42
Öğüt
cinsel taciz08:04:42
Ahlâksızca ve ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme
akıcı08:04:40
Akma özelliği olan
harabe08:04:33
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
ev sineği08:04:28
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
engebeli08:04:27
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
perakende08:04:24
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
su yolu08:04:23
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
KALÇA08:04:03
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
yaylım ateş08:04:02
Birden çok ateşli silâhın aynı zamanda ateş etmesi
bulaşıcı08:04:02
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
KANAL08:04:01
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
büyükayı08:04:00
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
yeti08:04:00
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
farkına varmak08:03:58
gözüne çarpmak, fark etmek, anlamak
ayak08:03:57
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
şom ağızlı08:03:53
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
müdafi08:03:51
Savunucu
çiğe08:03:51
Ceviz veya badem içi
SAKİL08:03:46
Ağır
toplu08:03:25
Topu olan
mecazen08:03:19
Mecaz yoluyla, mecaz olarak