hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

mürailik13:52:30
İkiyüzlülük
ihlas13:52:28
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
ödenek13:52:23
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
kavurma13:52:13
Kavurmak işi
boşa gitmek13:52:10
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
yağış düzeni13:52:04
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
zıt anlamlı13:52:02
karşıt anlamlı
riyakarlık13:52:02
İkiyüzlülük, müraîlik
mutlu13:51:39
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
nağme13:51:38
Güzel, uyumlu ses, ezgi
şahap13:51:18
Akan yıldız, ağma
ima13:51:00
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
Yalıtkan13:50:59
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
neoplazma13:50:52
Yeniden oluşan doku
liberal13:50:51
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
resmilik13:50:33
Resmî olma durumu, resmiyet
övmek13:50:30
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
almanca13:50:24
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
tüketmek13:50:04
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
rayiç13:49:42
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
PATA13:49:34
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
övünç13:49:00
Övünme, kıvanç, iftihar
imece13:48:58
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
desimetre13:48:27
Bir metrenin onda biri, dm
tasarruf etmek13:48:13
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
Mühresenk13:48:08
Alaca somaki, balgam taşı
havacı13:47:59
Hava taşıtlarında görevli kimse
Bağrışma13:47:40
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
eziyet etmek13:47:39
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
tanıtım13:47:31
Tanıtma
hamle13:47:25
İleri atılma, atılım
tan13:47:24
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
keçe13:47:21
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
gomalak13:46:04
Alkolde eriyen hayvanî reçine
TELLİ13:45:58
Teli olan
aşar13:45:55
Ondalık
kandırılma13:45:50
Kandırılmak işi
OKTRUA13:45:49
Şehre giren şeylerden alınan vergi
SIFAT13:45:48
Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukukî bakımdan yeri ve özelliği
asım13:45:48
Asma işi
kanadiyen13:45:47
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
eda13:45:46
Davranış, tavır
malt13:45:45
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
ravent13:45:40
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
sıtmalanma13:45:24
Sıtmalanmak işi
Briket13:45:14
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
kuralcı13:45:14
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
aft13:45:09
Pamukçuk
öbek öbek13:45:06
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
poliçe13:45:05
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
kederli13:43:53
Acılı, üzüntülü, mukedder
çoktan (veya çoktandır)13:43:45
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
KAYISI13:43:37
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
jeoloji13:43:31
Yer bilimi
re13:43:26
Renyum"un kısaltması
alçak gönüllü13:43:23
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
asıltı13:43:05
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
halk ozanı13:42:59
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
mütekait13:42:32
Emekli
göndermek13:42:29
Yetki vererek gitmesini sağlamak
tutuk13:42:01
Akıcı, rahat konuşamayan
alışık olmak13:41:39
alışkanlık durumuna gelmek
itibarlı13:41:21
İtibarı, değeri olan, saygın
AKSAK13:41:17
Aksayan, hafifçe topallayan
Saygınlık13:41:17
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
SABA13:41:15
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
azıcık13:41:04
Çok az, biraz
cezalandırılma13:40:52
Cezalandırılmak işi
mazlum13:40:15
Kendisine zulmedilen
teşebbüs13:40:06
Girişim, girişme
emel13:39:49
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
Özümleme13:39:33
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
rahatsızlık13:39:31
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
faaliyet13:39:30
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
IRA13:39:29
Seciye, karakter
deniz ataşesi13:39:27
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
bal özü13:39:20
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
oba13:38:54
Göçebelerin konak yeri
suskun13:38:46
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
ulaşmak13:38:39
Elde etmek, erişmek
KIDEM13:38:39
Bir görevde rütbece eskilik
tul13:38:29
Uzunluk
fermiyum13:38:14
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
umut13:37:43
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
VESAYET13:37:27
Vasilik
üretici13:37:19
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
alık13:37:13
Akılsız, sersem, budala, ebleh
şenlikli13:37:03
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
yer adı bilimi13:36:49
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
hanende13:36:46
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
idam13:36:46
Ölüm cezası
şarkıcı13:36:44
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
mineral13:36:42
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
tike13:36:03
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
ahiretlik13:35:44
bk. ahretlik
ulah13:35:22
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
Kertenkele13:35:11
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
Sepet13:34:44
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
şümul13:34:35
İçine alma, kaplama, kapsama
taşımak13:33:56
Üstünde bulundurmak
meydana gelmek13:33:30
olmak, oluşmak
İNCE AĞRI13:33:29
Verem
amatör13:33:25
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
sarısabır13:33:24
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
RUAM13:33:11
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
yağmur bulutu13:33:11
Atmosferde nem yüklü bulutlar
İspiyoncu13:32:57
İspiyon
ödün vermek13:32:51
ödünle uzlaşma sağlamak
bereket13:32:45
Bolluk, gürlük, ongunluk, feyz, feyezan
itaat etmek13:32:40
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
tekin13:32:35
Boş, içinde kimse bulunmayan
perukar13:32:34
Berber
gözü pek13:32:23
Korkusuz, yürekli, cesur
lir13:32:06
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
yaklaşık13:31:56
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
ana13:31:56
Çocuğu olan kadın, anne
çabukluk13:31:44
Çabuk olma durumu hız, sür"at
HİLE13:31:39
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
Uzay13:31:29
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
sofu13:31:04
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
Seçmeci13:31:03
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
ANTRAKT13:31:02
Ara
öz13:31:01
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
muğlâk13:30:47
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
Ayıraç13:30:32
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
AT13:30:31
Astatin"in kısaltması
babalanmak13:30:22
Diklenmek, kabadayıca davranmak
Renk13:30:16
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
şema13:30:06
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
düzenlilik13:29:57
Düzenli olma durumu