dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

dizem14:20:23
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
bağdaş kurmak14:20:20
bu biçimde oturmak
nota14:20:18
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
yetmek14:20:17
Yeterli sebep olmak
HAMLE14:20:12
İleri atılma, atılım
övündürücü14:20:11
Övünmeye sebep olan, övünmeyi sağlayan
Borç14:20:09
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
loğusa14:20:00
Yeni doğum yapmış kadın
Acep14:19:58
Acaba
lazım14:19:56
Gerek, gerekli
tembih etmek14:19:53
bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak
travers14:19:47
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
memur14:19:46
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
pas14:19:45
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
üretim biçimi14:19:42
Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemelerden (kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.) her biri
PEK14:19:38
Sert, katı
sıkıntısı olmak14:19:37
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
brezil14:19:35
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
dok14:19:33
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
eksper14:19:30
Bilirkişi, uzman
su mermeri14:19:29
Kaymak taşı, albatr
oyun alanı14:19:27
Maçların yapıldığı yer
tirşe14:19:25
Yeşil ile mavi arası renk
uyarma14:19:23
Uyarmak işi, ihtar
lenf14:19:20
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
kazein14:19:19
Sütte bulunan protein maddesi
varma14:19:12
Varmak işi
Malumat sahibi14:19:08
Bir konuda bilgisi olan
kaymak14:19:04
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
Ham madde14:19:00
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
Karakul14:18:55
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
prestij14:18:52
Saygınlık, itibar
kan grubu14:18:49
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
boşamak14:18:40
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
nakarat14:18:34
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
YÖN14:18:33
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
Denge14:18:28
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
billûr gibi14:18:27
çok duru, çok temiz (su)
masa14:18:25
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
Sumer14:18:22
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
çekememezlik14:18:21
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
muzaffer14:18:19
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
caz14:18:12
Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerinin müziği iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü
Arabozan14:18:10
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
meydana çıkarmak14:18:05
açıklığa kavuşturmak, ortaya çıkarmak, belli etmek
yorgun14:18:04
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
küpe14:18:02
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
yüzücü14:18:01
Yüzme sporu yapan kimse
emperyalist14:17:59
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
yelölçer14:17:55
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
tavan arası14:17:53
Bir yapının tavanı ile çatı arasında kalan bölüm
bidon14:17:51
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
işlev14:17:49
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
çağırmak14:17:47
Binmek için bir araç istemek
şale14:17:43
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
biblo14:17:40
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
Miğfer14:17:38
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
Niçin14:17:35
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
karbonat14:17:34
Karbonik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuzların genel adı
sövme14:17:33
Sövmek işi, sövgü, küfretme
Amerikan14:17:31
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
YANSIMA14:17:28
Yansımak işi
mekkareci14:17:24
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
lame14:17:22
Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan (kumaş) veya metal parlaklığı verilmiş (deri)
eğrelti otu14:17:15
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
ayı14:17:13
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
intizamsız14:17:11
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
Eskitmek14:17:06
Yaşlandırmak
tendürüst14:17:05
Dinç, sağlam
hayvanat14:17:05
Hayvanlar
kadınlar hamamı14:16:55
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
Güçlü14:16:44
Gücü olan
Oya14:16:41
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
ima etmek14:16:34
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
kazanç14:16:34
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
Sevinç14:16:29
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
yiv14:16:26
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
İŞLEVCİLİK14:16:24
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
vasıta14:16:22
Araç
cüruf14:16:22
Maden posası, demir boku, dışkı
HAYLİ14:16:21
Epey, oldukça çok
Tez14:16:21
Çabuk olan, süratli
OLANAK14:16:19
Yararlanılan uygun şart, imkân
çanak14:16:17
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
Kuduz14:16:17
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
yardımcılık14:16:16
Yardımcı olma durumu
yaz14:16:15
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
Esin14:16:14
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
TEHLİKE14:16:13
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
kaldırıcı14:16:13
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
Orta Doğu14:16:12
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, S. Arabistan, Irak ve İran"ı içine alan ülkelere verilen ad
HAC14:16:01
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
saka14:15:59
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
genişlemek14:15:52
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
karakabarcık14:15:51
Kara yanık, yanıkara şarbon
kalp acısı14:15:49
Büyük üzüntü
Parça14:15:44
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
çukur14:15:44
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
taşıl14:15:43
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
şahıs14:15:42
Kimse, kişi, zat
RAFİNAJ14:15:40
Arıtım
ifrit14:15:30
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
sineklik14:15:28
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
ısı14:15:28
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
menfi14:15:27
Olumsuz
dolap14:15:23
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
suyolu14:15:20
Sutaşı
gürbüz14:15:18
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
efendi14:15:15
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
notalama14:15:08
Notalamak işi
İstanbul efendisi14:15:06
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
Yiğitçe14:15:06
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
refleks14:15:02
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, tepke, yansı
vesait14:15:02
Araçlar, vasıtalar
bebecik14:15:01
Küçük veya acınacak durumda olan bebek
yürütmek14:15:01
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
bedbin14:14:59
Kötümser, karamsar, pesimist
aba vakti yaba, yaba vakti aba14:14:57
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
insan14:14:45
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
özümleme14:14:31
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
lanetli14:14:27
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
BAN14:14:24
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
kirletme14:14:23
Kirletmek işi
esefle14:14:16
Üzülerek, acınarak
türel14:14:16
Türe ile ilgili olan, hukukî
saadetle14:14:14
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
yalak14:14:10
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)14:14:08
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
tütün balığı14:14:06
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
mikoz14:14:06
Mantar