dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

Hayırsever02:24:44
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
DANGALAK02:24:13
Akılsız, düşüncesiz
op02:24:07
bk. opus
mukaddes02:24:01
Kutsal
durak02:22:01
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
sahn02:16:58
Avlu
esrarlı02:16:22
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
sızılı02:15:07
Sızısı olan
yıldız falcısı02:15:04
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
öge02:09:06
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
demirli02:07:25
İçinde metal veya karışım durumunda demir bulunan
sorumluluk düşmek02:07:17
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
cüda02:05:04
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
savsaklama01:56:41
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
kuyu01:56:35
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
DEVA01:54:12
İlâç, çare
koşma01:51:59
Koşmak işi
kaTlama01:49:09
Katlamak işi
fatih01:48:40
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
özürlü01:48:29
Özrü olan
oy01:48:26
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
Kapsama01:48:14
Kapsamak işi
vurdumduymaz01:43:21
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
şerif01:41:33
Kutsal, şerefli
amabile01:40:14
Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır
GEÇİNDİRME01:36:56
Geçindirmek işi
b, B01:34:38
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
işletme01:32:51
İşletmek işi
reha01:31:58
Kurtuluş, kurtulma
nişane01:31:07
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
kışla01:29:02
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
kuşkulu01:25:16
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli
sele01:24:12
Yayvan sepet
siperlik01:22:24
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
FARSÇA01:20:38
İran devletinin resmî dili
bölüntü01:20:10
Bölünmüş parça
bıçkı01:19:44
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
kazara01:16:10
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
bahane etmek01:14:00
herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek
abandırmak01:12:14
Bir hayvanı yere çöktürmek
pürtüklü01:10:07
Pürtükleri olan
umutlu01:03:54
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
omnivor00:57:46
Hem et hem ot ile beslenen canlı
sömürmek00:56:32
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
kırpıntı00:50:22
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
öyle00:50:03
Onun gibi olan, ona benzer
mukaddem00:48:42
Önce gelen, önceki
şark00:47:30
Doğu
şarabi00:44:38
Kırmızı şarap renginde olan
sözü geçmek00:42:59
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
kışkırtmak00:42:01
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
şair00:42:01
Şiir söyleyen veya yazan kimse
palmiyegiller00:41:18
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
bolluk00:40:16
Bol olma durumu
SARMAL00:39:23
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
hele00:38:23
"Sonunda" anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılır
gün00:37:30
Güneş
partici00:33:43
Parti üyesi
yakasına asılmak (veya yapışmak)00:32:28
hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak
deve kini00:32:28
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
alt00:32:17
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
YETİŞTİRMEK00:32:16
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
çok geçmeden00:32:12
kısa bir süre sonra
renk körlüğü00:32:08
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
tenazur00:32:08
Bakışım, simetri
hesabını (kitabını) bilmek00:32:01
tutumlu olmak
manita00:31:52
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
halk ozanı00:31:47
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
Özenmek00:31:41
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
ifade etmek00:31:40
anlatmak
vız00:31:39
Böcek uçarken veya atılan bir şey hızla geçerken çıkan ses
gönül almak (veya gönlünü almak)00:31:38
sevindirmek
selvi00:31:26
bk. servi
geçkin00:31:23
İhtiyarlamaya yüz tutmuş, geçmiş
tırıs00:31:20
Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü
cereme00:31:20
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme
KÖK00:31:17
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
ağ torba00:31:12
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
peşi sıra00:31:12
Arkasından, ardından, ardı sıra
hayal etmek00:31:00
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
öğrenci kimliği00:30:50
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
orta oyunculuğu00:30:36
Orta oyuncusunun sanatı
şen şakrak00:30:35
Çok neşeli, şakrak
baştan başa00:30:24
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
yersiz yurtsuz kalmak00:30:24
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
dalga geçmek00:30:20
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
ÇİĞ00:30:09
Pişmemiş veya az pişmiş
ay00:30:07
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
00:29:59
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
Taş00:29:57
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
işte00:29:54
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
rh00:29:50
Rodyum"un kısaltması
yaban maydanozu00:29:50
Baldıranın maydanoza benzeyen bazı türlerine verilen ad
kılık00:29:36
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
tabu00:29:29
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
çırak00:29:22
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
Ölçü00:29:17
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
-a / -e00:29:15
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
Atatürkçülük00:29:06
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
paylaşmak00:29:04
Katılmak
dili tutulmak00:29:01
sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
Art00:28:59
Arka, geri
Soyutlama00:28:56
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
hat00:28:55
Çizgi
Tazyik00:28:49
Basınç
zirzop00:28:48
Delişmen, aklına eseni yapan
kezzap00:28:45
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
İptida00:28:45
Başlangıç
yamaç00:28:42
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
tavan00:28:38
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
selâmet00:28:36
Esen olma durumu, esenlik
kazan00:28:35
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
tapu00:28:34
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
Alan00:28:32
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
pek00:28:28
Sert, katı
berhava00:28:27
Havaya verilmiş, uçurulmuş
efendi00:28:27
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
rey00:28:23
Oy
SEVAP00:28:20
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
rakkas00:28:19
Sarkaç, pandül
Faizci00:28:03
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
nane00:28:00
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
yer biçimleri00:27:59
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
sonra00:27:58
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
levha00:27:57
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
şecere00:27:57
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
erimek00:27:56
Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek
HÜCRE00:27:54
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
yasin00:27:51
Kur"an surelerinden biri
cumhuriyet00:27:48
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi