dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik20:32:50
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
e20:32:15
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
zencefilgiller20:30:49
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
işkence20:29:15
Bir kimseye maddî veya manevî olarak yapılan aşırı eziyet
ŞİMŞEK20:28:29
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
Eşlik20:27:58
Eş olma durumu
ban20:27:08
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
etkincilik20:26:19
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
kılıf20:25:37
Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap
şuurlu20:25:21
Bilinçli
faril20:22:29
Balık ağlarının alt ve üst yanlarına geçirilen keçi kılından yapılmış ip
bobin20:22:10
Makara
ashap20:20:40
Sahipler
el yatkınlığı20:18:56
İşe alışmış olma durumu, mümarese
eğimölçer20:18:27
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
Mera20:17:47
Çayırlık, otlak
KROKİ20:17:08
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
teflon20:16:30
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
bahsetme20:16:07
Bahsetmek işi
t20:14:26
Trityum"un kısaltması
etlik20:14:04
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
SOĞUK20:13:56
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
hükümlü20:07:01
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
irtica20:04:41
Gericilik
dönek20:03:52
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
BÖLÜŞTÜRME20:02:23
Bölüştürmek işi
Es20:02:14
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
Po20:01:27
Polonyum"un kısaltması
aykırılık19:57:15
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
hava deliği19:56:37
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
Dengeleyici19:56:34
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
solocu19:55:16
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
Sert19:54:20
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
ARAÇSIZ19:52:02
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
bariyer19:50:29
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
zamir19:50:25
İç yüz, iç
Ezgi19:49:07
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
Eleştiri19:48:56
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
takla böcekleri19:47:27
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
papağangiller19:47:15
Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu gibi sıcak ülke kuşlarını içine alan familya
bahadır19:46:51
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
Samimiyet19:44:00
İçtenlik
İMAMLIK19:43:04
İmam olma durumu
vulva19:43:01
Ferç
savunucu19:42:48
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
YIR19:39:56
Ezgi, türkü, nağme
bundan böyle19:38:04
bundan sonra
memnuniyet19:35:29
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
himaye etmek19:35:23
korumak, kayırmak, gözetmek
Raks19:35:14
Dans
aktör19:34:03
Erkek oyuncu
onma19:33:55
Onmak işi veya durumu
BALİĞ19:33:44
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
Oya19:33:34
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
müminlik19:33:26
Mümin olma durumu
cezri19:33:22
Köklü, kökten, temelden, radikal
umursamaz19:33:00
Umursamayan, aldırış etmeyen
edalı19:32:59
Herhangi bir biçim ve görünüşlü olan
tabaklama19:31:10
Tabaklamak işi
damdan düşer gibi (düşercesine)19:31:10
(söz için) birdenbire ve yersiz olarak
baran19:29:07
Yağmur
farad19:28:32
Elektrik sığa birimi
merhametsiz19:28:23
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
Boy19:27:13
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
az az19:21:49
Uzun süreli, yavaş yavaş
bazıları (veya bazısı)19:18:45
birtakımı, kimisi
dişleme19:17:51
Dişlemek işi
bırakmak19:17:26
Bir işi başka bir zamana ertelemek
sözde19:16:57
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
ta19:16:10
Tantal"ın kısaltması
kaolin19:15:36
Arı kil
Ailecek19:15:26
Ailece
ücretsiz19:15:04
Bir karşılık ödemeden alınan
dostluk19:14:21
Dost olma durumu; dostça davranış
velespit19:13:01
Bisiklet
iç mimar19:12:27
Bir yapının içini süsleyen, düzenleyen ve döşeyen sanatçı, dekoratör
sosyete19:11:11
Topluluk, toplum, cemiyet
mertek19:10:36
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık
iğrenç19:10:32
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
ördek19:08:50
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
peleng19:08:11
Panter
sokum19:08:02
Lokma
pusu19:07:46
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
küme19:06:29
Tümsek biçimindeki yığın
albüm19:05:46
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
Genel19:01:34
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
karasakız19:00:12
Zift
fiyatlandırma18:58:50
Fiyatlandırmak işi
fütürizm18:58:09
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
hantal18:58:07
Kocaman, iri, kaba
etçiller18:57:37
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
İşkilli18:54:58
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
özerk18:53:45
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
Frengi18:53:13
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
maharetli18:51:59
Eli işe yatkın, becerikli, usta
yazgıcılık18:51:47
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
muvasala18:51:39
Gidip gelme imkânı, ulaşım, erişim
galeyan18:51:33
Kaynama
ihtiraslı18:51:25
Aşırı istekli
resmikabul18:51:23
Kabul töreni
derdest etmek18:51:22
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
zihin yormak18:51:20
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
estamp18:51:18
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
müessif18:51:13
Üzücü, üzüntü veren
ıstaka18:51:08
bk. isteka
Şimdi18:51:08
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
kimyager18:51:05
Kimyacı
Şimal18:51:03
Kuzey
İcap etmek18:51:00
gerekmek
kötürüm olmak (veya kalmak)18:50:57
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
PEYNİR18:50:55
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
kadırga18:50:50
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
sabit olmak18:50:47
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
bedence18:50:44
Beden bakımından
bohça18:50:42
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
Telakki18:50:39
Anlayış, görüş
isyan etmek18:50:34
ayaklanmak
OYLUMLU18:50:31
Oylumu olan, hacimli
MUHTEL18:50:29
Düzeni bozulmuş, bozuk
isilik18:50:26
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
başlıca18:50:13
En önemli, başta gelen
Apar topar18:50:11
Telâş ve acele ile, yaka paça
terkip18:50:09
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
gücendirme18:50:06
Gücendirmek işi
stilo18:50:03
Dolma kalem
yeğ18:50:01
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
maydanozgiller18:49:58
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
zıt gitmek18:49:47
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
yer yuvarlağı18:49:42
Üstünde yaşadığımız gök cismi
kaçak18:49:24
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse