belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

belge13:31:21
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
hesap işi13:31:07
Bir tür el işlemesi
krezol13:31:02
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
yaslanmak13:30:48
Güvenmek
kitap13:30:36
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
edimsel13:30:18
Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarılı karşıtı
dikim13:30:11
Dikmek işi veya biçimi
ekecek13:29:48
Tohum
durgun13:29:48
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
almaşık13:29:28
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
taşıl13:29:24
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
13:29:16
bk. mı / mi
enberi13:29:14
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
bozmak13:29:11
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
yeryüzü13:28:56
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
günlük13:28:46
O günkü, o günle ilgili
Hak13:28:36
Tanrı"nın adlarından biri
utma13:28:13
Utmak işi
hurufat13:27:46
Harfler
çapraşık13:27:23
Karışık, dolaşık
HAYLİ13:27:22
Epey, oldukça çok
doğaçlama tiyatro13:26:47
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
yedek lâstik13:26:30
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
emir vermek13:26:05
buyurmak, buyruk vermek
misket oyunu13:25:57
Bilyelerle oynanan oyun
gündelik13:25:41
Her günkü, yevmî
uyarıcı13:25:22
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
ay parçası (gibi)13:25:19
(kadın veya kız için) çok güzel
MÜSAADE13:25:18
İzin, icazet, ruhsat
maiyet13:25:18
Üst görevlinin yanında bulunan kimseler
imalathane13:25:17
Ham maddelerin işlenerek, mal olarak piyasaya sürülecek duruma getirildiği iş yeri, yapım evi
anlamdaş13:25:02
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
titr13:24:58
Ad, unvan, etiket
kete13:24:58
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
dermatoloji13:24:41
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
ustalıklı13:24:36
Ustalıkla yapılmış
BİLGİ13:24:33
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
çiftteker13:24:33
Bisiklet
İNDİRİM13:24:32
Fiyatta yapılan değer düşürümü, tenzilât, iskonto
tutamaç13:24:25
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
görüp gözetmek13:24:21
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
irsi13:23:55
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
plânetaryum13:23:44
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
rağbet13:23:30
İstek, arzu
seher13:23:24
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
MUŞMULA13:23:19
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
tansiyon13:23:19
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
anız13:23:15
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
Tehir13:22:37
Sonraya bırakma, erteleme
monden13:22:12
Toplum yaşamı ile ilgili
mıstara13:22:09
bk. mastar
ÖZ13:21:54
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
Göçmen13:21:52
Kendi ülkesinden ayrılarak, yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir
lokal13:21:49
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
konak13:21:42
Büyük ve gösterişli ev
Din13:21:34
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
müsteşrik13:21:10
Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist
rn13:21:09
Radon"un kısaltması
çobanlama13:21:07
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
islim13:21:05
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
voltaj13:20:59
(elektrikte) Gerilim
sürüklemek13:20:59
Akarsu için, götürmek
İLİNEK13:20:44
Bir şeye mecbur olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz
istizah etmek13:20:40
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
ayı13:20:30
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
tart13:19:46
Kovma, çıkarma
koşma13:18:54
Koşmak işi
tasnif13:18:42
Bölümleme, sınıflama
hakuran13:18:29
Kumru
Başçık13:18:23
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
beden13:18:08
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
içit13:18:05
İçilecek şey
Sıfır13:17:51
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
taşınma13:17:42
Taşınmak işi
tütsülük13:17:41
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
ayırmaç13:17:37
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
dirlik13:16:41
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
köşk13:16:33
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
balya13:16:14
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
SİM13:15:53
Gümüş
emeklilik13:15:10
Emekli olma durumu, tekaütlük
HAR13:14:39
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
ordonat13:14:35
Silâhlı kuvvetlerin savaş gereçlerini, araçlarını ve bunlara benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf (ordu donatım işleri sözünün kısaltması)
sağımlı13:14:34
Süt veren, sağmal
müneccim13:14:03
Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)13:13:48
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
hareli13:13:43
Haresi olan
çipil13:13:42
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
jile13:13:24
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
sataşmak13:13:15
Sarkıntılık etmek
külliye13:12:59
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
asım13:12:54
Asma işi
enflüanza13:12:44
Grip, ingin, paçavra hastalığı
Kalıp13:12:16
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
İstiskal13:12:09
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
tirhandil13:10:52
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
tarihî eser13:10:41
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
dolayı13:10:38
Dolay, çevre
çakal13:10:32
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
tuhaflık13:10:21
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
sağduyulu13:09:12
Sağduyusu olan
Aralıklı13:09:08
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
kofa13:08:52
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
ıtnap13:08:48
Sözü boş yere uzatma
alçak gönüllü13:08:25
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
bireycilik13:08:16
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
Kazanç13:08:09
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
alaysı13:07:58
Alaya benzer, ciddî olmayan
bağnazlık13:07:48
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
Abaza13:07:44
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
aylandız13:07:10
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
köstere13:06:53
Tahta rendesi
ondüle13:06:46
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
art düşünce13:06:01
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
nalayık13:05:54
Yakışıksız, hoş olmayan
laz13:05:51
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
Yükün13:05:46
İyon
onbaşı13:05:44
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
sonunda13:05:32
(bir şeyin) Sırada sonda olan, en sona kalanı, nihayetinde
BİZATİHİ13:05:26
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
saye13:05:08
Gölge
sur13:04:59
Kale duvarı
Göl13:04:49
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
hazire13:04:28
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
öreke13:04:13
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
çığırtkan13:03:03
Çağırtkan
Coşma13:02:56
Coşmak işi, galeyan
Hicvetme13:02:36
Hicvetmek işi
lemis13:02:30
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
küp13:02:03
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap