azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

azarlama07:38:07
Azarlamak işi, paylama
korkuluk07:38:06
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
vezir07:38:05
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
ho07:37:58
Holmiyum"un kısaltması
lider07:37:44
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
manisa lalesi07:37:27
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
Önemli07:37:23
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
kulluk07:37:03
Kul olma durumu, kölelik
hapishane07:36:43
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
abra07:36:36
Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş, demir, çivi gibi ağırlık, dara
Pancar07:36:36
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
katma07:36:34
Katmak işi, ilhak
misilleme07:36:28
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
subay07:36:26
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
elleme07:36:23
Ellemek işi
parasal07:36:22
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
açık pembe07:36:22
Pembenin bir ton açığı
turpgiller07:36:20
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
Sermayedar07:36:20
Sermayesi olan
PEKSİMET07:36:13
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
belgit07:36:02
Senet
bakan07:36:01
Bakmak işini yapan (kimse)
karma07:35:56
Karmak işi
erkek07:35:55
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
funda07:35:53
Süpürge otu
egoist07:35:47
Bencil, hodbin
Yol yordam07:35:46
Davranış veya yapım kuralları
Adama07:35:45
Adamak işi
kışkırtma07:35:37
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
rastlantı07:35:36
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
delilik07:35:31
Deli olma durumu veya delice davranış
katip07:35:22
Sekreter, yazman
benzeşmezlik07:35:21
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
temin etmek07:35:21
korkusunu gidermek, güven vermek
çentme07:35:20
Çentmek işi
samimi07:35:19
İçten, içtenlikle
seyrek07:35:18
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
ÜSTSUBAY07:35:17
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
benlik07:35:17
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
Aldanmak07:34:36
Bir hileye, bir yalana kanmak
asılsız07:33:48
Doğru olmayan, temelsiz, dayanaksız, köksüz (haber)
elastikiyet07:33:25
Esneklik
kadir07:32:42
Değer, kıymet
terbiyum07:32:30
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
kompetan07:32:19
Uzman, yetkili
duvar resmi07:32:16
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
diş eti07:32:15
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
gürültü07:31:54
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
İÇBÜKEY07:31:52
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
dert ortağı07:31:52
Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri
un07:31:46
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
paye07:31:36
Rütbe, derece aşama
wc07:31:31
Ayak yolu
su mermeri07:31:23
Kaymak taşı, albatr
belginlik07:31:23
Belgin olma durumu, sarahat
deney07:31:02
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
Oran07:30:57
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
alaten07:30:55
Cüzamlı, abraş
yenme07:30:54
Yenmek (I,II) işi
kakao07:30:47
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
lanet07:30:43
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
yurtluk07:30:42
Büyük ve zengin köşk, malikâne
silgi07:30:42
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
em07:30:39
İlâç, merhem
Olan07:30:34
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
arnavut07:30:31
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
sarhoş olmak07:30:12
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
kaparo07:30:07
Pey akçesi
Asil07:29:42
Soylu
METAL07:29:29
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
Tiyatro07:29:21
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
deneme07:28:51
Denemek işi, sınama, tecrübe
Okur07:28:47
Okuyan kimse, okuyucu, kari
misket oyunu07:28:36
Bilyelerle oynanan oyun
yutak iltihabı07:28:35
Faranjit
Tuvalet07:28:28
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
kesinlikle07:28:25
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
Aksama07:28:22
Aksamak işi
kurum07:28:20
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
depo07:28:13
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
taya07:28:08
Dadı
ortalama07:28:02
Ortalamak işi
karakter07:28:01
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
arasat07:27:55
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
alaka07:27:47
İlgi
VAKIA07:27:32
Olgu
iyileştirme07:25:03
İyileştirmek işi, ıslah
bilgisiz07:24:54
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
buyruk07:24:43
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
bulgu07:24:28
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
METRES07:24:21
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
tapa07:24:17
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
karargah07:24:10
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
sava07:24:04
Haber
Yerme07:24:04
Yermek işi, zem
Mum07:24:03
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
AKLANMA07:23:36
Aklanmak işi
pb07:23:23
Kurşun"un kısaltması
tortu07:23:20
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
DEDE07:23:15
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
dantela07:23:01
bk. dantel
başmuharrir07:23:01
Başyazar, sermuharrir
itibar etmek07:23:00
saygı göstermek, saymak değer vermek
Metafor07:22:59
İstiare, ödünçleme
üşengeç07:22:58
Çok üşenen, tembel
sodyum klorür07:22:57
Tuz
SEMİZLİK07:22:56
Semiz olma durumu, tav, semen
haberleşme07:22:56
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
ilgisiz07:22:55
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
Muhasip07:22:55
Sayman, muhasebeci
kaput bezi07:22:54
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
tarihi07:22:51
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
pekmez07:22:42
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
tabaka07:22:39
Katman, kat
averaj07:22:32
Ortalama
Sopa07:22:30
Kalın değnek
asal07:22:29
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
burnu büyük07:22:22
kibirli
haris07:22:22
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
Soluk07:22:14
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
garp07:22:11
Batı
aymaz07:22:08
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
ag07:22:07
Gümüş"ün kısaltması
bohçacı07:22:05
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
azot07:22:02
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
ağırbaşlılık07:21:59
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
monist07:21:51
Tekçi
ZAFER07:21:50
Savaşta kazanılan başarı, utku
ev sineği07:21:13
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
asker07:21:13
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes