tikel

1 Sıfat

Cüzî, kısmî

Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, tümel karşıtı