Muhabere

1.İsimHaberleşme, yazışma

Son Arananlar

aşina04:14:54
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
Tamah04:13:45
Aç gözlülük, hırs
buzul04:09:30
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
kuzgunkılıcı04:08:55
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
arlanma04:07:14
Arlanmak işi
ölmez04:05:58
Ölümsüz olduğuna inanılan, kalıcı olan
Ağırlaşmak04:01:43
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
günlük04:00:11
O günkü, o günle ilgili
bazlama03:59:51
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
KALIN03:59:18
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
renkten renge girmek03:58:43
korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek, sıkılmak
Bacak03:58:40
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
Kap03:57:28
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
üçlü03:57:27
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
bonkör03:56:18
İyi yürekli
akDiken03:55:20
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
Pulat03:53:49
Çelik
safa03:53:26
bk. sefa
Terör03:52:36
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
Delta03:50:59
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
şah03:48:40
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
et03:48:21
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
kolombiyum03:44:42
Niyobyum
mütecanis03:42:29
Bağdaşık, homojen
birlik03:42:16
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
ucuZ03:42:02
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
balıkçı03:41:50
Balık tutan veya satan kimse
leğen03:41:48
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
hemencecik03:41:48
Çarçabuk, anında
NE03:41:39
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
cismanî03:41:20
Cisimle, bedenle ilgili
tefeci03:41:03
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
müdür03:39:52
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Puan03:39:46
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
loğusa03:38:36
Yeni doğum yapmış kadın
ut03:36:10
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
ayrıcalıklı03:35:25
Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı
Karaim03:30:03
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
ikbal03:29:43
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
şal03:29:39
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
kasım03:29:38
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
gazel03:29:26
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
enfraruj03:28:31
Kızıl ötesi
nazlılık03:25:08
Nazlı olma durumu
alabanda ateş03:23:17
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
Ya03:23:14
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
emsal03:13:54
Benzerler
y, Y03:08:16
Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, Ye adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü sürtünücü ön damak ünsüzünü gösterir
ER03:07:57
Erbiyum"un kısaltması
umut03:04:50
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
ra03:01:09
Radyum"un kısaltması
yıl03:00:54
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
sığınmak02:59:20
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
but02:58:38
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
iğne ardı02:58:37
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
gıyabında02:55:47
Kendi yokken, arkasından
Kumarcı02:54:06
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
Çene02:53:59
Omurgalılardan kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça
karbon02:53:36
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
MAHSUL02:51:19
Ürün
ca02:49:13
Kalsiyum"un kısaltması
TABAKA02:48:15
Katman, kat
Dübbüasgar02:47:20
Küçük Ayı
kor02:45:26
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
ilgisiz02:44:32
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
iç deniz02:44:32
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
küskünlük02:42:45
Küskün olma durumu, küsü
om02:41:28
Kemiklerin toparlak ucu
bükün02:41:26
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
ESKİ02:40:06
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
hükümsüzlük02:36:56
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik
mışıl mışıl02:36:01
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
kızgın02:35:13
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
hasse02:34:05
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
tabldot02:32:53
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
Kimlik02:32:50
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
spazm02:32:20
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
düşünme02:31:00
Düşünmek durumu, tefekkür
birlikte02:30:52
Bir arada, beraberce
Şile02:30:51
Mercan köşk
Otomatik02:30:35
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
TAM02:27:04
Eksiksiz, kesintisiz
Hayırsever02:24:44
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
DANGALAK02:24:13
Akılsız, düşüncesiz
op02:24:07
bk. opus
mukaddes02:24:01
Kutsal
durak02:22:01
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
sahn02:16:58
Avlu
esrarlı02:16:22
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
sızılı02:15:07
Sızısı olan
yıldız falcısı02:15:04
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
öge02:09:06
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
demirli02:07:25
İçinde metal veya karışım durumunda demir bulunan
sorumluluk düşmek02:07:17
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
cüda02:05:04
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
savsaklama01:56:41
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
kuyu01:56:35
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
DEVA01:54:12
İlâç, çare
koşma01:51:59
Koşmak işi
kaTlama01:49:09
Katlamak işi
fatih01:48:40
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
özürlü01:48:29
Özrü olan
oy01:48:26
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
Kapsama01:48:14
Kapsamak işi
vurdumduymaz01:43:21
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
şerif01:41:33
Kutsal, şerefli
amabile01:40:14
Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır
GEÇİNDİRME01:36:56
Geçindirmek işi
b, B01:34:38
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
işletme01:32:51
İşletmek işi
reha01:31:58
Kurtuluş, kurtulma
nişane01:31:07
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
kışla01:29:02
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
kuşkulu01:25:16
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli
sele01:24:12
Yayvan sepet
siperlik01:22:24
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
FARSÇA01:20:38
İran devletinin resmî dili
bölüntü01:20:10
Bölünmüş parça
bıçkı01:19:44
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
kazara01:16:10
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
bahane etmek01:14:00
herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek
abandırmak01:12:14
Bir hayvanı yere çöktürmek
pürtüklü01:10:07
Pürtükleri olan
umutlu01:03:54
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
omnivor00:57:46
Hem et hem ot ile beslenen canlı
sömürmek00:56:32
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
kırpıntı00:50:22
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
öyle00:50:03
Onun gibi olan, ona benzer
mukaddem00:48:42
Önce gelen, önceki
şark00:47:30
Doğu