KUDRET HELVASI

1.İsimTürlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
Cümle 1: Tohumdan kudret helvasına bir düştesin / Göz yaşlarını mutluluk bahçesine saç. - F. Halıcı
Beyaz çiçekli, 5,9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Son Arananlar

emir05:46:35
Buyruk, komut
İhtiyarlamak05:44:13
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
yalman05:43:19
Eğik, eğinik, mail
müdahale05:42:04
Karışma, araya girme
yetersiz05:41:21
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
rasyonalist05:40:56
Akılcı, usçu
argon05:40:12
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
DÜŞÜNÜŞ05:40:10
Düşünmek işi veya biçimi, mütalâa
memurluk05:39:46
Memur olma durumu
çabalama05:38:46
Çabalamak işi
taşıt05:38:42
Taşıma aracı
gözaltı05:38:05
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
Kesinlikle05:37:03
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
vaziyet05:36:47
Konum
sorumluluk05:34:22
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
PR05:34:14
Praseodim"in kısaltması
rotil05:33:16
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
aktarıcı05:32:40
Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse
GAZETECİ05:32:35
Gazete yayımlayan kimse
idam etmek05:32:05
verilen ölüm cezası hükmünü yerine getirmek
FAVORİ05:31:05
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
gözetmek05:29:37
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
minyatür05:29:35
Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı
no05:28:38
Nobelyum"un kısaltması
koşa05:28:28
Çift, eş, ikiz
Tecrit05:27:50
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
Dost05:27:47
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
Haber05:27:45
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
MABET05:27:36
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
muhrip05:27:28
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
İptida05:27:12
Başlangıç
klarnet05:27:07
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
Sürgü05:26:50
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
güverte05:26:46
Gemide ambar ve kamaraların üstü
rızk05:26:46
Yiyecek, içecek şey, azık
şırak05:26:45
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
çoban05:26:40
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
cenk05:26:32
Savaş, kavga
mefahir05:26:26
Övünülecek şeyler, övünceler
cepken05:26:24
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
ibadet etmek05:26:20
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
hemencecik05:26:19
Çarçabuk, anında
malafa05:26:17
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
kükürt05:26:12
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
kelek05:26:08
Olgunlaşmamış ham kavun
Bütüncül05:26:06
Totaliter
makale05:26:04
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
DUBARA05:26:01
Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
maddiyat05:25:58
Madde ile ilgili şeyler
fuar05:25:40
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
bitik05:25:37
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
topal05:25:34
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
Unutma05:25:24
Unutmak durumu
arı05:25:21
Temiz, münezzeh
haşarı05:25:10
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
zeplin05:24:59
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
parti05:24:58
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
var saymak05:24:56
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
bediiyat05:24:52
Estetik bilimi, güzel sanatlar
kraça05:24:48
İstavrit balığının küçüğü
GAREZ05:24:41
bk. garaz
kurgu05:24:38
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
kurumlu05:24:35
Kurum (II) tutmuş olan
akıntı05:24:34
Akmak işi
naz05:24:30
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
namahrem05:24:15
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
ümitsizlik05:24:06
Umutsuzluk
örneğin05:24:04
Söz gelişi, söz gelimi, söz misali, örnek olarak, meselâ
Azrail05:23:57
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
adlandırma05:23:56
Adlandırmak işi
kabalak05:23:55
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir tür başlık
biriktirme05:23:40
Biriktirmek işi, tasarruf
KUTSAMA05:23:37
Kutsamak işi, takdis
halaza05:23:32
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
göçük05:23:26
Çökmüş, göçmüş (yer)
tinsel05:23:18
Ruhî
domino05:23:17
Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyun
Sermayedar05:23:02
Sermayesi olan
mıcır05:22:47
bk. mucur
yeltek05:22:40
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
TALİ05:22:32
İkinci derecede olan, ikincil
lokanta05:22:28
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
eş anlamlı05:22:05
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
uknum05:22:02
Asıl, unsur, hipostaz
volfram05:21:57
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
şiar05:21:56
Belgi
Konukçu05:21:54
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
Müddet05:21:48
Süre
amudî05:21:46
Dikey, dikine, dik
acur05:21:46
bk. ajur
eskilik05:21:34
Eski olma durumu
uskur05:21:32
Pervane
Mutaassıp05:21:30
Bağnaz
muti05:21:18
Yumuşak başlı, itaat eden
etkilenme05:21:17
Etkilenmek işi
Kumandan05:21:13
Komutan
yazınsal05:21:08
Edebî
rate05:21:06
Büyük fare
karasu05:21:01
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
Eleştirmen05:20:56
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
kurçatovyum05:20:53
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
boyunduruk05:20:46
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
kulluk kölelik05:20:42
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
yemin etmek05:20:38
ant içmek
payen05:20:26
bk. pagan
İçgüdü05:20:23
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
bilgisiz05:20:15
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
kabul etmek05:20:05
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
MİHRAK05:19:51
Odak
itiyat05:19:48
Alışkanlık, huy
gözlem05:19:45
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
acelecilik05:19:43
Aceleci olma durumu, ivecenlik
Biçimsiz05:19:35
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
kaya lifi05:19:12
Taş pamuğu, asbest
tarih öncesi05:19:01
Yazının bulunmasından önceki çağlar
kürdi05:18:41
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
yatalak05:18:38
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
tababet05:17:51
Hekimlik
fişek05:17:25
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
senkronik05:16:53
Eş zamanlı
ihtiyaç05:16:27
Gerekseme, gereksinme
TENCERE05:16:17
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
yokluk05:16:12
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
rehine koymak (veya vermek)05:15:40
ödünç para almak için değerli bir şeyi rehin olarak vermek
UYKU05:15:37
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
uyarı05:15:10
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
düzen kurmak05:15:01
işler duruma getirmek
derun05:14:52
İç, içeri, öz
çitileme05:14:50
Çitilemek işi
BERİL05:14:48
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat