KEVG��R

Son Arananlar

aldatma14:10:19
Aldatmak işi
işaret sıfatı14:10:05
bk. gösterme sıfatı
yasaklanma14:10:04
Yasaklanmak işi
cinsel14:09:58
bk. cinsî
ayın14:09:58
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
sinagrit14:09:43
bk. sinarit
Doruk14:09:42
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
itilaf14:09:38
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
not vermek14:09:36
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
fassal14:09:35
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
kayıtımla uslamlama14:09:31
Geriye dönerek sonuç çıkarma
fenol14:09:28
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
batak14:09:26
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak
iskambil kâğıdı14:09:24
İskambil
komisyonculuk14:09:18
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
yırtıcı hayvan14:09:08
Vahşî hayvan
Bulaşma14:09:06
Bulaşmak işi
İleri gelenler14:09:03
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
SECCADE14:08:59
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
ihtiyarlama14:08:55
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
bezgin14:08:55
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
lota14:08:54
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
gölcük14:08:47
Küçük göl
ayyuk14:08:45
Göğün en yüksek yeri
Başıboş14:08:41
Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan
dolaysız14:08:39
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
AMME14:08:37
Halkın bütünü, kamu
hititçe14:08:36
Hitit (Eti) dili
sarkıntılık14:08:35
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
Olgu14:08:33
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
KOSTAK14:08:31
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
perde14:08:25
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
dok14:08:23
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
astsubay14:08:23
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
iş güç14:08:21
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
maneviyat14:08:19
Maddî olmayan, manevî şeyler
afra tafra14:08:16
Çalım
GÖLET14:08:12
Gölek
lort14:08:12
İngitere"de babadan oğula veya ailenin ilk erkek kişisine geçen veya kral tarafından bağışlanan soyluluk unvanı
kırpık14:08:10
Kırpılmış olan
Cilveli14:08:08
Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr
spekülâsyon14:08:06
Kurgu
geçit14:08:03
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
dilemek14:07:58
Biri için bir dilekte bulunmak
vesika14:07:50
Belge
nadim14:07:49
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
Başkomutan14:07:48
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
süpürge çalısı14:07:47
Süpürge otu
fırtına kuşu14:07:43
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
murdarilik14:07:40
Omurilik
fevt14:07:38
Elden çıkma (çıkarma), kaçırma, yitme
atfetme14:07:35
Atfetmek işi, isnat
namaz14:07:33
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
serencam14:07:31
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
oturak14:07:25
Oturulacak yer veya şey
ruhsat14:07:22
İzin, müsaade
satranç takımı14:07:21
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
kayaç14:07:19
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
onur belgesi14:07:16
Şeref belgesi
Tekrarlanma14:07:15
Tekrarlanmak işi
hanımefendi14:07:14
Üstün bir saygı göstermiş olmak için kadın adlarının sonuna getirilir veya adların yerine kullanılır
Kengel14:07:13
Kenger
bir bir14:07:13
bk. hepyek
müstaceliyet14:07:12
İvedilik
atardamar14:07:10
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
seksi14:07:07
Cinsel çekiciliği olan
harp okulu14:07:02
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
Dağ çayı14:06:54
bk. ada çayı
devlet bankası14:06:50
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
siper14:06:48
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
nafi14:06:47
Yararlı, kazançlı
yabanî ıspanak14:06:45
Pazı (I)
canlandırıcı14:06:43
Canlılık veren, canlılık kazandıran
ölçü bilimi14:06:42
Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji
sırf14:06:41
Salt, ancak, sadece, yalnız
Toplumculuk14:06:39
Toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasî öğretilere verilen ad, sosyalizm
kaban14:06:38
Dik yokuş
KARMA14:06:37
Karmak işi
Anonim14:06:36
Adı sanı bilinmeyen
Manalı14:06:35
Anlamlı
takla böcekleri14:06:35
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
Akciğer zarı14:06:31
Göğüs boşluğunun içini ve bu boşluğun içinde bulunan akciğerin dışını kaplayan ince zar, plevra
lâmba14:06:31
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
yarışlık14:06:30
Pist
TEM14:06:28
Tema
havali14:06:28
Çevre, yöre, dolay
zıt anlamlı14:06:27
karşıt anlamlı
sağır dilsiz14:06:26
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
ancak14:06:23
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
sözcük14:06:20
Kelime
yönelme durumu14:06:19
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
anlak14:06:16
Zekâ
Uyluk kemiği14:06:12
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
SAĞGÖRÜ14:06:11
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
Çakım14:06:10
Şimşek, çakın
epeyce14:06:09
Oldukça, bir hayli
Devamlı14:06:07
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
zihaf14:06:06
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
damızlık14:06:04
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
mukaddem14:06:02
Önce gelen, önceki
muazzam14:06:01
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
geçinmek14:05:59
Ölmek
Meydan14:05:59
Alan, saha
Devasa14:05:57
Dev gibi, çok büyük
gelişim14:05:56
Gelişmek işi, serpilip büyüme
olumsuzluk14:05:55
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
kağıt14:05:53
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
iftihar etmek14:05:52
kıvanç duymak, övünmek
zelil etmek14:05:51
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
alışık olmak14:05:49
alışkanlık durumuna gelmek
devinim14:05:49
Devinmek işi, hareket
tarik14:05:46
Yol
İyimser14:05:41
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
glikol14:05:37
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
ikame14:05:37
Yerine koyma, yerine kullanma
tamim etmek14:05:34
genellemek
iye14:05:33
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
ateşperest14:05:32
Ateşe tapan
Hoşgörülü14:05:29
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
dermatoloji14:05:29
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
indirgeme14:05:27
İndirgemek işi, irca
sigara14:05:25
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne
aklı başına gelmek14:05:24
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
yerme14:05:21
Yermek işi, zem
tümsek14:05:16
Küçük tepe
of14:05:11
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
Emaye14:05:09
Üzeri emayla kaplanmış olan
şişmanlık14:05:08
Şişman olma durumu
adaptasyon14:05:08
Uyarlama
inorganik kimya14:05:05
Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı