öğretim görevlisi

1.İsimÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse

Son Arananlar

öğretim görevlisi05:16:15
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
mülkiyet05:16:09
İyelik
çıkış05:16:06
Çıkmak işi veya biçimi
metanetli05:16:02
Dayanıklı, metin
yük vagonu05:16:01
Yük taşımada kullanılan vagon
cer05:15:54
Çekme, sürükleyerek götürme
İstiskal05:15:51
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
sitayiş05:15:42
Övme veya övgü
kıstas05:15:34
Ölçüt
BEYLİK05:15:33
Bey olma durumu
trafikçi05:15:32
Trafik polisi
yaygara05:15:25
Gereksiz olarak yüksek sesle bağırıp çağırma
ilbay05:15:16
Vali
erişim05:15:14
Erişmek işi
helal05:15:12
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
helis05:15:07
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
karasakız05:15:04
Zift
köy ihtiyar heyeti05:15:03
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
keler05:15:00
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
bakaç05:14:57
Dürbün
fay05:14:48
Kırık (III)
fak05:14:45
Tuzak, kapan
resmî05:14:39
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
döl yatağı05:14:39
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
dekar05:14:28
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
ortam05:14:23
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
özür05:14:19
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
faz05:14:16
Evre, safha
far05:14:06
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
özseverlik05:14:06
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
fek05:14:01
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
fen05:13:58
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
fos05:13:53
Çürük, temelsiz, boş, kof
ilhan05:13:43
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
faydasız05:13:42
Yararsız
halsiz05:13:40
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
alaycılık05:13:39
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
terkip etmek05:13:39
birleştirmek, bir araya getirmek
pes05:13:31
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
spekülatör05:13:27
Vurguncu
ilkel05:13:26
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
uygun görmek05:13:24
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
ticaret gemisi05:13:21
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
ilhak05:13:18
Katma, bağlama, ekleme
sabıkalı05:13:13
Sabıkası olan
SÖZLEŞME05:13:12
Sözleşmek işi
parasızlık05:13:11
Parasız olma durumu
belleğini yitirmek05:13:05
bellek kaybına uğramak
bağırıp çağırmak05:12:57
öfkeyle bağırmak
karaktersizlik05:12:50
Güvenilir karakteri olmama durumu
ADAM05:12:39
İnsan
kolay05:12:36
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
illet05:12:36
Hastalık
ilmek05:12:21
İlmik
seçimlik05:12:15
Seçme işine konu olma
cürüm05:12:04
Suç
darülâceze05:11:53
Düşkünler evi
neptünyum05:11:40
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
elci05:11:39
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
teeddüp05:11:39
Utanma, sıkılma
RAKİBE05:11:38
Kadın rakip
kaplumbağa05:11:19
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
bopstil05:11:12
Züppece giyiniş biçimi
Tuhaf05:11:08
Alışılmamış, yabansı
ileri gelenler05:11:06
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
civanmert05:11:05
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
TEDBİR05:11:04
Önlem
PABUÇ05:11:03
Ayakkabı
EĞE05:10:58
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
otonomi05:10:29
Özerklik, muhtariyet
içinde05:10:22
Süresince, zarfında
söz götürmez05:10:19
doğruluğu ve gerçekliği tartışılamayacak kadar açık olan, tersi savunulamayan
kule05:09:55
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
gıyaben05:09:54
Kendi yokken, ortada olmaksızın
herek05:09:53
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
gündelik05:09:42
Her günkü, yevmî
kereste05:09:42
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
gün05:09:38
Güneş
MIH05:09:25
Büyük çivi
ayakkabı05:09:11
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
Hükümdarlık05:09:11
Hükümdar olma durumu
ilânihaye05:08:59
Sonsuza kadar
erbiyum05:08:31
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
çömelme05:08:26
Çömelmek işi
sancı05:08:02
İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı
irsi05:08:01
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
kap05:08:01
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
abla05:07:31
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
elbet05:07:30
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
tabansız05:07:28
Tabanı olmayan
etme (veya etme yahu)05:07:20
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
yanardağ patlaması05:07:15
Yanardağın püskürmeye başlaması
dek05:06:59
Düzen, hile
küflüce05:06:51
bk. mantar hastalığı
Lütesyum05:06:39
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu
maiyet05:06:32
Üst görevlinin yanında bulunan kimseler
yat05:06:24
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
dam05:06:19
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
GERÇEKÇİLİK05:06:08
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
nümayiş05:06:01
Gösteri
zararsız05:05:57
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
ZÜĞÜRT05:05:56
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
plazma05:05:47
Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı
teraküm05:05:46
Birikme, yığılma
konvansiyon05:05:40
Anlaşma
bozuk05:05:29
Bozulmuş olan
sarı05:05:29
Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakal rengi arasında olan renk, altının rengi
dış merkezli05:05:15
Dış merkezlikle ilgili olan
yıldız05:05:14
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
HIZLI05:05:05
Çabuk, seri, sür"atli
keşişhane05:04:40
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
düşsel05:04:33
Düş ile ilgili, hayalî
avam05:04:20
Halkın aşağı tabakası
ilericilik05:04:15
İlerici olma durumu, ilerici davranış
HİCAP05:03:55
Utanma, utanç, sıkılma
iris05:03:44
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
ya da05:03:20
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
Pelür05:03:13
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
galoş05:03:03
Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı
doğrulama05:02:54
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
kın05:02:53
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
yorgunluk05:02:44
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
güldürü05:02:13
Güldürme özelliği olan
arıklık05:02:09
Zayıflık, sıskalık
done05:02:03
bk. veri
meşgul05:01:58
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
kır05:01:54
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
içerik05:01:33
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
Âmin05:01:33
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
mahiyet05:01:28
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas